Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

Aidat Bedelinin Ödenmemesi | Ortak Giderin Tahsili

avukat avukat

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2555

K. 2002/3794

T. 11.4.2002

• İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Aidatlarını Ödememesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtiraz )

• AİDAT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Yönetim Planı Uyarınca Aidatları Usulüne Göre Belirleyen Genel Kurul Kararına Göre Hüküm Kurulması )

• ORTAK GİDERİN TAHSİLİ ( Sitede Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulanmadığından Ötürü Genel Hükümler Uyarınca Sonuca Gidilmesi )

• GENEL KURUL KARARI ( Yönetim Planı Uyarınca Aidatları Usulüne Göre Belirleyen Genel Kurul Kararına Göre Hüküm Kurulması )

2004/m.67

1086/m.74

ÖZET : Uyuşmazlık, birden çok parsel üzerinde inşa edilmiş müstakil evlerden oluşan bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan sitede maliklerin katılımı ile gerçekleşen genel kurulun aldığı karar ile belirlenen ortak giderin tahsiline ilişkindir.

Sitede Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamadığından ötürü genel hükümler ve taraflar arasında mevcut olduğu anlaşılan site yönetimi ile ilgili sözleşme ( yönetim planı )çerçevesinde uyuşmazlığın çözümü gerekmektedir.

Yönetim planı uyarınca aidatları usulüne göre belirleyen genel kurul kararı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 87.596.340 lira alacak için takibe vaki itirazın iptali, % 40 inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü :

KARAR : Davacı site yönetimi vekili, kat maliki olan davalıdan 7.8.1999 tarihli genel kurul kararı ile belirlenen 130 ABD doları aidat bedelinin tahsili için başlatılan takibe vaki haksız itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının yönetici seçilmesi usulsüz olduğu için takip yapma ve dava açma hakkı bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, takip konusu aidat 634 Sayılı Yasaya göre kat malikleri genel kurulunda belirlenmediği gibi, alacağın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre tahsili de istenmediğinden taleple bağlı kalmak suretiyle davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, birden çok parsel üzerinde inşa edilmiş müstakil evlerden oluşan bu nedenle Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan sitede maliklerin katılımı ile gerçekleşen genel kurulun aldığı karar ile belirlenen ortak giderin tahsiline ilişkindir.

Sitede Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamadığından ötürü genel hükümler ve taraflar arasında mevcut olduğu anlaşılan site yönetimi ile ilgili sözleşme ( yönetim planı )çerçevesinde uyuşmazlığın çözümü gerekmektedir.

Yönetim planında aidatların genel kurulca belirleneceği kararlaştırılmıştır. Bilirkişi raporunda aidatın yönetim kurulunda usulsüz belirlendiğinin belirtilmesi üzerine, davacı vekili ihtilafa konu aidatları belirleyen 30.7.1999 tarihli genel kurul toplantı tutanağını dosyaya sunmuş, bu tutanağa itiraz edilmemiştir.

O halde, ibraz edilen ve yönetim planı uyarınca aidatları usulüne göre belirleyen bu genel kurul kararı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Ayrıca, maddi olayla bağlı olan hakim hukuki nitelendirmeyi resen yapmakla yükümlüdür ( HUMK. md. 74. vd. ). O nedenle talep olmasa dahi vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre alacağın tahsilinin mümkün olup olmadığı resen incelenerek sonucuna göre karar verilmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırı olmadığının gözetilmemesi de doğru değildir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın