Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

Kat Mülkiyeti | Site Yönetimi

avukat avukat avukat

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/5953

K. 2002/6349

T. 3.6.2002

• KAT MÜLKİYETİ ( Ancak Tek Parsel Üzerindeki Yapı Veya Yapılarda Tesis Edilebileceği – 13 Ayrı Parsel Üzerinde Bulunan Site/Yöneticiye Mahkemenin Müdahalesi Talebi )

• YÖNETİCİYE MAHKEMENİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( 13 Ayrı Parsel Üzerinde Bulunan Site – Görevli Mahkeme )

• GÖREVLİ MAHKEME ( 13 Ayrı Parsel Üzerinde Bulunan Site – Yöneticiye Mahkemenin Müdahalesi Talebi )

• SİTE YÖNETİMİ ( 13 Ayrı Parsel Üzerinde Bulunan – Yöneticiye Mahkemenin Müdahalesi Talebi/Görevli Mahkeme )

634/m.1

1086/m.8

ÖZET :Kat mülkiyeti ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Olayda 13 ayrı parsel üzerinde bulunan sitedeki bağımsız bölüm maliklerinin seçtikleri yöneticilere Kat Mülkiyeti Kanununun tahmil ettiği yükümlülükleri yerine getirmemeleri nedeniyle mahkemenin müdahalesi talebi söz konusu olup, uyuşmazlığın çözümü tamamen genel hükümlere tabi bulunmaktadır. Ayrıca davaya Asliye Mahkemesinde bakılması için görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde Kat Mülkiyeti Kanunundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen davalı site yöneticilerine müdahale edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR : Dava, birden fazla parsel üzerinde bulunan sitedeki maliklerin oluşturduğu topluluğun aralarında vardıkları anlaşma gereğince seçtikleri yöneticilere mahkemenin müdahalesi istemine ilişkindir.

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti, ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Oysa somut olayda 13 ( ayrı ) parsel üzerinde bulunan sitedeki bağımsız bölüm maliklerinin seçtikleri yöneticilere, Kat Mülkiyeti Kanunun tahmil ettiği yükümlülükleri yerine getirmemeleri nedeniyle mahkemenin müdahalesi talebi söz konusu olup uyuşmazlığın çözümü tamamen genel hükümlere tabi bulunmaktadır.

Mahkemece, uyuşmazlığın niteliği, Kat Mülkiyeti Kanunun ek 1. maddesi ve HUMK.nun 8. maddesi dikkate alındığında ( taraflar arasındaki sözleşme ile Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümleri uygulanmak üzere ) davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması için görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esasına yönelik hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 3/6/2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın