Boşanma | Velayet

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/7001

K. 2006/256

T. 24.1.2006

• VELAYET ( Küçük Kızın Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi – Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı/Davacı Babaya Verilmesi Gereği )

• KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BEYANININ ALINMASI ( Velayet/Babaya Verilmesi – Küçüğün Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi/Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı )

• BOŞANMADA DAHA ÇOK KUSURU BULUNAN KOCAYA VELAYETİN VERİLMESİ ( Küçük Kızın Duruşmada Babası İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesi – Halen Baba İle Yaşadığı Alıştığı Ortamdan Ayrılmasını Gerektirir Bir Sebebin Bulunmadığı )

4721/m. 336

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m. 3, 6

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme/m. 12

ÖZET : Boşanmaya neden olan olaylarda kusurun ağırlığı davacı kocada bulunsada, müşterek çocuk 19.11.1996 doğumlu küçük kız duruşmada saptanan beyanında babası ile kalmak istediğini beyan etmiş bulunmasına ve halen baba ile birlikte yaşaması ve alıştığı ortamdan ayrılmasını gerektirir bir sebebin bulunmamasına göre küçüğün velayetinin davacı babaya verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün velayet, manevi tazminat ve tedbir nafakası yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden tebligata rağmen gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya neden olan olaylarda kusurun ağırlığının davacı kocada bulunmasına göre davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Müşterek çocuk 19.11.1996 doğumlu küçük Nazlı duruşmada saptanan beyanında babası ile kalmak istediğini beyan etmiş bulunmasına ve halen baba ile birlikte yaşaması ve alıştığı ortamdan ayrılmasını gerektirir bir sebebin bulunmamasına göre küçüğün velayetinin davacı babaya verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının l. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın