Takibin İptali | Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip

Takibin İptali | Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/14563
K. 2011/13902
T. 27.6.2011
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle Şikayet Kabul Edilerek Takibin İptali Gerektiği )
• ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip – Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/Şikayet Kabul Edilerek Takibin İptali Gerektiği )
• TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip – Tarafların Sözleşme Doğrultusunda Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin ve Dolayısı İle Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirmesi Nedeniyle )
6762/m.688/2
2004/m.170/a-2
ÖZET : Alacaklı vekilinin açık ikrarı karşısında artık borçlunun bu konuda belgeye dayanmasına gerek kalmamıştır. Bu durumda, dayanak belgenin açıklanan nedenle TTK.’nun 688/2. maddesinde öngörülen mücerret borç ikrarını içermediği tespit edilmiş olup, tarafların sözleşme doğrultusunda edimlerini yerine getirip getirmediğinin ve dolayısı ile alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeniyle mahkemece, İİK.’nun 170/a-2. maddesi gereğince şikayet kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı vekili tarafından 27.11.2008 tanzim ve 15.10.2009 vade tarihli, 400.000,00 YTL. bedelli bonoya dayalı olarak borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçildiği, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine adı geçen vekilinin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda takip dayanağı senedin taraflar arasındaki 27.11.2008 tarihli sözleşme nedeniyle teminat olarak verildiğini ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Dosyaya sunulan ve taraflar arasında düzenlenen 27.11.2008 tarihli sözleşmede takip dayanağı bonoya açık bir atıf yok ise de alacaklı vekilinin icra mahkemesine verdiği cevap dilekçesinde ve duruşmada takip dayanağı senedin anılan sözleşme kapsamında teminat olarak alındığının kabul edildiği anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin bu açık ikrarı karşısında artık borçlunun bu konuda belgeye dayanmasına gerek kalmamıştır. Bu durumda, dayanak belgenin yukarıda açıklanan nedenle TTK.’nun 688/2. maddesinde öngörülen mücerret borç ikrarını içermediği tespit edilmiş olup, tarafların sözleşme doğrultusunda edimlerini yerine getirip getirmediğinin ve dolayısı ile alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeniyle mahkemece, İİK.’nun 170/a-2. maddesi gereğince şikayet kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

“Takibin İptali | Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip” üzerine bir yorum

  1. Şirket ortağım %20 hisseye sahip ve şirket müdürü. Hiçbir borcumuz ve alacak verecek ilişkimiz bulunmayan bir temizlik şirketine 400.000 liralık şirketimi adına senet imzalamış. Daha sonra bu ortak şirketten ayrılarak hissesini bana devretmiştir. Bu ortak şirketten ayrıldıktan aylar sonra şirketime bu senede istinaden icra takibi başlatılmıştır. Haberim olmadan ve şirketimin borcu bulunmadan art niyetle verilen bu senet ve icra takibine karşılık ne gibi iptal davası açabilirim icrayı durdurabilirim senedi nasıl iptal ettirebilirim ? Cevap verirseniz memnun olurum.

Yorum yapın