İşe İade | Feshin Son Çare Olması İlkesi

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/28967

K. 2017/17887

T. 9.11.2017

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacının Daha Önce Çalıştığı Davalı Şirket İle Organik Bağ İçerisinde Olan Dava Dışı Şirkette İstihdam İmkanı Olup Olmadığının Tayini Yönünden Araştırma Yapılarak Feshin Son Çare Olma İlkesinin Tutarlı Şekilde Uygulandığının Denetime Uygun Şekilde Ortaya Konması Gerektiği )

• FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ ( İşe İade – Davacının Daha Önce Çalıştığı Davalı Şirket İle Organik Bağ İçerisinde Olan Dava Dışı Şirkette İstihdam İmkanı Olup Olmadığının Tayini Yönünden Araştırma Yapılması Zorunluluğu )

4857/m.18,21

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının daha önce çalıştığı, davalı şirket ile organik bağ içerisinde olan dava dışı şirkette istihdam imkanı olup olmadığının tayini yönünden araştırma yapılarak, feshin son çare olma ilkesinin tutarlı şekilde uygulandığının denetime uygun şekilde ortaya konması gerekmektedir. Mahkemece bu hususta gerekli araştırma yapılarak sonuca gidilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının 13.09.2006- 06.11.2014 tarihleri arasında davalı işyerinde mağazacılık bilgi işlem bölümünde çalıştığını, iş akdinin feshinin yeniden yapılanma ve organizasyon olduğunun bildirildiğini, davacının savunmasının alınmadığını, keyfi uygulama yapıldığını, davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, davacının eski işine iadesine, davacı için boşta geçen süre ücret alacağı ile diğer haklarının davalıdan alınmasına ve işe başlatılmadığı takdirde en az 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davalının öncülük ettiği sektörle ilgili satış ve kar sağlayabilmek için dünya çapındaki markalarla rekabet sağlayabilmek amacı ile yeni bir strateji ve yapılanma süreci belirleyebilmek zorunda kalındığını, davacının tüm işçilik hakları ödenerek iş akdinin feshedildiğini, davacının imzaladığı ibranamede tüm haklarını aldığının belirtildiğini, davacının ibranameyi kendi özgür iradesi ile yaptığını, iş akdinin geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalı tarafça sunulan işçi giriş çıkış kayıtları incelemesinde davalı işyerine davacı niteliğinde işçi alındığını gösterir tespit olmadığı, davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

Gerekçeli karar başlığında davalının ticaret ünvanının “… Helvacılık Mağazalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.” yerine “M. Helvacılık Mağazalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.” şeklinde yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.

Dosya içeriğine göre; davacının 13.09.2006 tarihinde … Helva Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışmaya başladığı, 17.01.2008 tarihinde bu şirketten davalı iş yerine geçişinin yapılarak iş sözleşmesinin devredildiği tespit edilmiştir. 01.10.2014 tarihli davalı iş yeri yönetim kurulu kararında; maliyetlerin düşürülerek kara geçilebilmesi için davacının çalıştığı bölüm olan “ bilgi işlem” bölümüne ait destek hizmetlerinin ana grup firması olan ve davacının ilk işe girdiği ve devrolduğu dava dışı … Helva Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınmasına karar verildiği görülmüştür.

Bu nedenle, Davacının daha önce çalıştığı, davalı şirket ile organik bağ içerisinde olan dava dışı … Helva Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de istihdam imkanı olup- olmadığının tayini yönünden araştırma yapılarak, feshin son çare olma ilkesinin tutarlı şekilde uygulandığının denetime uygun şekilde ortaya konması gerekmektedir. Mahkemece bu hususta gerekli araştırma yapılarak sonuca gidilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın