Boşanmada Kusur

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7953

K. 2011/9213

T. 26.5.2011

• BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilebilmesi İçin Diğer Koşulların Yanı Sıra Tazminat Talep Eden Tarafın Boşanmada Kusursuz ya da Diğerine Oranla Az Kusurlu Olmasının Zorunlu Olduğu )

• BOŞANMADA KUSUR ( Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Diğer Koşulların Yanı Sıra Tazminat Talep Eden Tarafın Boşanmada Kusursuz ya da Diğerine Oranla Az Kusurlu Olmasının Zorunlu Olduğu )

• DAVALININ EVLİLİK BİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ( Davacının da Eşine Hakaret Ettiği – Bu Duruma Göre Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Tarafların Birinin Kusurunu Diğerinden Baskın Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı )

4721/m.174/1-2

ÖZET : Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, diğer koşulların yanı sıra, tazminat talep eden tarafın, boşanmada kusursuz ya da diğerine oranla az kusurlu olması zorunludur. Taraflar eşit kusurlarıyla boşanmaya sebep olmuşlarsa, maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmakla birlikte, davacının da eşine hakaret ettiği gerçekleşmiştir. Bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların birinin kusurunu diğerinden baskın kabul etmek mümkün değildir. Davalının davacıya göre “baskın kusurlu” kabul edilmesi ve bunun sonucu davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukanda tarih numarası gösterilen hüküm kusur tespiti, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, diğer koşulların yanı sıra, tazminat talep eden tarafın, boşanmada kusursuz ya da diğerine oranla az kusurlu olması zorunludur. ( T.M.K. madde 174/1-2 ) Taraflar eşit kusurlarıyla boşanmaya sebep olmuşlarsa, maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmakla birlikte, davacının da eşine hakaret ettiği gerçekleşmiştir. Bu duruma göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların birinin kusurunu diğerinden baskın kabul etmek mümkün değildir. Hal böyleyken davalının davacıya göre “baskın kusurlu” kabul edilmesi ve bunun sonucu davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarda 1 bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın