Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat

avukat laws

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/2516

K. 2014/3488

T. 13.3.2014

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacı Aracına Nebati Yağ Yüklenip Yüklenmediği Yüklenen Yağın Miktarı Olay Tarihindeki Değeri İle Kusur Konusunda Uzman Bilirkişiden Sürücülerin Kazadaki Kusur Oranlarının Tespiti Hususlarında Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )

• KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Tazminat Davası – Tutanak Tanıklarının Tanık Sıfatı İle Dinlenmeleri ve Olay Nedeniyle Davacı Aracının Tankerinde Yüklü Olan Medeni Yağın Yola Dökülüp Dökülmediğı Yolda Yağ İzlerinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Tutanak Tanıklarından Sorulması Gerektiği )

• KUSUR TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat – Davacı Aracına Nebati Yağ Yüklenip Yüklenmediği Yüklenen Yağın Miktarı Olay Tarihindeki Değeri İle Kusur Konusunda Uzman Bilirkişiden Sürücülerin Kazadaki Kusur Oranlarının Tespiti Hususlarında Ayrıntılı Rapor Alınacağı )

• TUTANAK TANIKLARI ( Tanık Sıfatı İle Dinlenmeleri ve Olay Nedeniyle Davacı Aracının Tankerinde Yüklü Olan Medeni Yağın Yola Dökülüp Dökülmediğı Yolda Yağ İzlerinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Tutanak Tanıklarından Sorulması Gerektiği – Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )

2918/m.99

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf olayla ilgili olarak dosyaya CD ve fotoğraflarda ibraz etmiştir. Davalı aracının dava dışı G… Sigorta A.Ş. nezdinde olay tarihini kapsayan ZMSS poliçesi de bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, öncelikle davalı aracının trafik sigortası G… Sigorta A.Ş. den davaya konu kazaya ilişkin varsa hasar dosyasının getirilmesi, düzenlenen teslim tesellüm begesinde isim ve imzaları bulunan jandarma. görevlileri ile kaza tespit tutanağını tanzim eden tutanak tanıklarının tanık sıfatı ile dinlenmeleri ve olay nedeniyle davacı aracının tankerinde yüklü olan medeni yağın yola dökülüp dökülmediğı yolda yağ izlerinin bulunup bulunmadığı hususlarının tutanak tanıklarından sorulması konusunda uzman bilirkişiler marifetiyle davacı şirketi ile dava dışı A… Madeni Yağ İmalatı Topt. Perakende Satış İnş. Tur. Ltd. Şti.’nin ticari defter, kayıt ve belgeleri ile dosyada inceleme yaptırılarak davacı aracına nebati yağ yüklenip yüklenmediği, yüklenen yağın miktarı, olay tarihindeki değeri ile kusur konusunda uzman bilirkişiden sürücülerin kazadaki kusur oranlarının tespiti hususlarında ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı tarafa ait aracın, müvekkiline ait tankere çarpması sonucu, aracın yağ tankerinin delindiğini ve araçta yüklü olan 25520 kg ağırlığındaki nebatı yağın döküldüğünü, jandarma ifade tutanağında, yağın boşalmasına ilişkin hasar yer almadığından davalı sigortacının hasarı ödemediğini, müvekkilinin 66.340,00 TL. yağ bedelini, yağı almış olduğu, dava dışı A… Madeni Yağ İmalatı Toptan ve Perakende Satış İnş. Tur. Ltd. Şti.’ne ödendiğini, davalı tarafın kazada tamamen kusurlu olduğunu belirterek, 66.340,00 TL.’nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Yapı Kredi Sigorta A.Ş. vekili, diğer davalıya ait aracın, müvekkili nezdinde İMSS poliçesi ile sigortalı olup, ZMSS hadleri dışında kalan kısımdan, azami 60.000,00 TL,’sına kadar sorumlu olduklarını dava açılmasına sebebiyet vermediklerini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı K… Ltd. Şti. yetkilisi şirkete ait aracın dava dışı G… Sigorta A.Ş.’ne trafik sigortası olduğunu, tazminatın diğer davalı Yapı Kredi Sigorta A.Ş’den alınması gerektiğini beyan etmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalı taraf aracının, müvekkiline ait araca çarpması sonucu, aracın yağ tankerinin delindiğini ve tankerde taşınan nebati yağın döküldüğünü, müvekkilinin nebati yağın satın alındığı dava dışı A… Madeni Yağ imalatı Ltd. Şti.’ne zayi olan yağ bedelinin ödediğini belirterek 66.340,00 TL. tazminatın davalılardan tazminini istemiştir.

Olaya ilişkin düzenlenen 18.06.2010 tarihli kaza tespit tutağında davalı tarafa ait araç sürücüsünün, önünde aynı istikamette seyreden davacı aracının arkasından çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtilmiştir. Davacı aracı çekici ve yarı römorktur. Davacı aracının sürücüsü O. C. kazanının akabinden saat 04.30 da jandarma görevlilerine verdiği ifadesinde, 17.06.2010 tarihinde öğle saatlerinde aracın tankerine 10 numara yağ, yükleyip bu yağ A… Madeni Yağ fabrikasına götürmek üzere yola çıktığını, 18.06.2010 günü saat 02.45 sıralarında Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde aracının arkasından davalı aracının çarptığını, aracının hasarlandığını, tankerde yüklü yağın yola aktığını beyan etmiş, yeni jandarma görevlilerince saat 03.00’te düzenlenen 17.06.2010 tarihli teslim tasellüm belgesinde davacı tarafa ait hasarlı çekici ve yarı römork ile römorkta bulunan 10 numara yağın araç sürücüsüne teslim edildiği bildirilmiştir. Davacı tarafça ibraz edilen 17.06.2010 tarihli proforma faturada 66.340,00 TL. tutarında 25520 kg makine cihazı yağının davacı tarafından dava dışı A… Madeni Yağ İmalatı. Ltd. Şti.’den satın alındığı, aynı tarihli tahsil tediye makbuzunda 66.340,00 TL. madeni yağ bedelinin tahsil edildiği belirtilmiştir. Dava dışı A… Ltd. Şti. tarafından dosyaya verilen müzekkere cevabında, davacı şirketin 66.340,26 TL. TL. zarar bedelini şirketlerine ödediği bildirilmiş, yine dava dışı A… Ltd. Şti. idarecisi S. C. 19.04.2012 tarihli oturumda; davacı şirkete ait tankere kendilerinin yağının yüklendiğini, olay tarihinde davacı aracının sürücüsünün telefonla kendisine kazayı bildirdiğini ve kaza sonucu vana yerinin kopması sebebiyle tankerdeki yağın boşaldığını söylediğini, olay yerine vardığında tankerin içindeki yağın boşalmış olduğunu son bir kaç damla yağın damladığını beyan etmiştir. Davacı taraf olayla ilgili olarak dosyaya CD ve fotoğraflarda ibraz etmiştir. Davalı aracının dava dışı G… Sigorta A.Ş. nezdinde olay tarihini kapsayan ZMSS poliçesi de bulunmaktadır.

Bu durumda mahkemece, öncelikle davalı aracının trafik sigortası G… Sigorta A.Ş. den davaya konu kazaya ilişkin varsa hasar dosyasının getirilmesi, 17.06.2010 tarihli saat 03.00’te düzenlenen teslim tesellüm begesinde isim ve imzaları bulunan jandarma. görevlileri ile kaza tespit tutanağını tanzim eden tutanak tanıklarının tanık sıfatı ile dinlenmeleri ve olay nedeniyle davacı aracının tankerinde yüklü olan medeni yağın yola dökülüp dökülmediğı yolda yağ izlerinin bulunup bulunmadığı hususlarının tutanak tanıklarından sorulması konusunda uzman bilirkişiler marifetiyle davacı şirketi ile dava dışı A… Madeni Yağ İmalatı Topt. Perakende Satış İnş. Tur. Ltd. Şti.’nin ticari defter, kayıt ve belgeleri ile dosyada inceleme yaptırılarak 17.06.2010 tarihinde davacı aracına nebati yağ yüklenip yüklenmediği, yüklenen yağın miktarı, olay tarihindeki değeri ile kusur konusunda uzman bilirkişiden sürücülerin kazadaki kusur oranlarının tespiti hususlarında ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi davacı aracında kaza anında yağ olup olmadığı ve hangi nitelikle, ne kadar yağ olduğu hususunda belge bilgi bulunmadığından bahisle eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte ağırlanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 13.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın