Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

avukat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/6798

K. 2015/2277

T. 5.3.2015

• KİRA ALACAĞI VE HOR KULLANMA TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bozma İlamında Delil Tespiti Tarihinin Anahtar Teslim Tarihi Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği/Tarihin Yanlış Yazıldığı – Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )

• DELİL TESPİTİ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Bozma İlamında Delil Tespiti Tarihinin Anahtar Teslim Tarihi Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği – Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği/Kira Alacağı )

• DELİL TESPİTİ TARİHİNİN ANAHTAR TESLİM TARİHİ OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Tarihin Yanlış Yazıldığı – Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )

• KİRA BEDELİ ( Kira Alacağı Davası – Bozma İlamında Delil Tespiti Tarihinin Anahtar Teslim Tarihi Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği/Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )

6098/m. 313, 314, 316, 334

ÖZET : Dava kira alacağı ve hor kullanma tazminatının tahsili istemine ilişkindir.

Bozma ilamında davacının kiralananda 17/04/2007 tarihinde delil tespiti yaptırdığı, tespit tarihinin anahtar teslim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, tespit tarihi olan 17/04/2007 tarihine kadar işlemiş kira bedeline ve tespit tarihinden sonra kira sözleşmesindeki bedel ve koşullarda ne kadar sürede yeniden kiraya verilebileceği uzman bilirkişiler aracılığıyla belirlenip bu süre ile sınırlı olarak makul süre kira bedeline hükmedilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.

Karar düzeltme sonucu, Yargıtay ilamında tespit tarihi olarak 14/04/2007 yazılması gerekirken 17/04/2007 olarak yazılmasının maddi hatadan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece 14/04/2007 tarihine kadar olan kira alacağı ile bozma ilamına uyularak yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporuna göre belirlenen iki aylık makul süre kira bedeline hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava kira alacağı ve hor kullanma tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece kira alacağı ve hor kullanma tazminatı isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosya kapsamına toplanan delillere hükmün dayandığı gerekçelere bozma gereklerine uygun şekilde karar verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Davalı vekilinin kira alacağına ilişkin temyiz itirazlarına gelince:

Mahkemece daha önce yapılan yargılama sonucunda kira alacağının reddine, hor kullanma tazminatının kısmen kabulüne dair verilen hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olup Dairemizin 09/07/2012 tarih ve 2012/5543 Esas 2012/10232 karar sayılı kararı ile kira alacağı yönünden davacı yararına bozulmuştur. Bozma ilamında davacının kiralananda 17/04/2007 tarihinde delil tespiti yaptırdığı, tespit tarihinin anahtar teslim tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle mahkemece tespit tarihi olan 17/04/2007 tarihine kadar işlemiş kira bedeline ve tespit tarihinden sonra kira sözleşmesindeki bedel ve koşullarda ne kadar sürede yeniden kiraya verilebileceği uzman bilirkişiler aracılığıyla belirlenip bu süre ile sınırlı olarak makul süre kira bedeline hükmedilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Davalı vekilinin karar düzeltme talebinde bulunması üzerine Dairemizin 31/01/2013 tarih ve 2012/19245 Esas 2013/1370 Karar sayılı kararı davalı vekilinin karar düzeltme talebi reddedilerek, Yargıtay ilamında tespit tarihi olarak 14/04/2007 yazılması gerekirken 17/04/2007 olarak yazılmasının maddi hatadan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece 14/04/2007 tarihine kadar olan kira alacağı ile bozma ilamına uyularak yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporuna göre belirlenen iki aylık makul süre kira bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye tarihi 17/04/2007 tarihi olarak kabul edilmek suretiyle bu tarihe kadar kira alacağına ve bu tarihten itibaren iki aylık makul süre kira bedeline hükmedilmesi doğru olmadığından hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 05.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın