Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

tahliye

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN  

BORÇLU TEMMERRÜDÜ

 ÖZET:

Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar.

Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir.

Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez.

Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012 

     Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun yasal süresinde itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye işleminde bulunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

     1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda gösterilen yazılı gerekçelere göre, temyiz eden davalının tahliyeye yönelik temyiz itirazı yerinde değildir.

     2-Davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince; takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.08.2010 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme aylık kira bedelinin 1.500 TL. olduğu, sözleşmenin özel şartlar bölümünün 5. Maddesinde ise kira bedellerinin her ayın ilk beş gününde peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şartlar geçerli olup, tarafları bağlar. Davacı 05.08.2011 tarihinde başlatmış olduğu icra takibinde 2011 yılı Temmuz ve Ağustos ayları kira bedelleri 3.000 TL ve 25.15 TL. işlemiş faiz olmak üzere toplam 3.025.15 T.nin tahsilini istemiş, davalı borçlu süresinde yaptığı itirazında alacaklıya borçlu olmadığını bildirmiştir. Borçlar Kanunu’nun 257. Maddesi uyarınca kiracı, kira bedelini sözleşme ile kararlaştırılan günde ödemek zorundadır. Borcun istenebilmesi için öncelikle borcun muaccel olması gerekir. Takibe konu Ağustos ayı kira bedeli sözleşmeye göre Ağustos ayının ilk beş günü içinde ödeneceğinden takip tarihi itibariyle henüz istenebilir hale gelmemiştir. Bu durumda mahkemece Ağustos ayı kira bedeline yönelik itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

      SONUÇ

     Yukarıda 1 no’lu bentte yazılı nedenlerle kararın tahliyeye ilişkin kısmının ONANMASINA, 2 nolu bentte yazılı nedenlerle kararın alacağa yönelik olarak BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 03.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın