Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü

avukat kadıkoy

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/12211

K. 1998/13520

T. 1.12.1998

• İŞLETME PROJESİ HAZIRLANIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Giderlerden Sorumluluğunu Engellememesi )

• KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bu Sorumluluğa Mani Olmaması )

• BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanıp Tebliğ Edilmemiş Olması )

• ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumluluğuna Etkisi )

634/m.20,22,37

ÖZET : Her ne kadar anagayrimenkulün bir işletme projesinin yapılması ve bu projenin bütün kat maliklerine tebliği öngörülmüş ise de böyle bir projenin yapılmamış olması, projenin kat maliklerine usulüne göre tebliğ edilmemiş olması, bu konuda kat malikleri kurulu kararının bulunmaması veya onun dahi tebliğ edilmemiş olması, bağımsız bölüm malikini ya da bağımsız bölümde devamlı oturan kişinin ortak giderler ile ilgili sorumluluğunu bertaraf etmez.

DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali ve inkar tazminatı istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi hükmüne göre, tüm kat malikleri anagayrimenkulün ortak giderlerine ve bu giderler için toplanacak avansa katılmak zorundadırlar. Aynı Kanunun 22.maddesine göre ise, kat maliki olmasa bile bağımsız bölümden devamlı bir şekilde oturup yararlanan kimseler de kat maliki gibi ve tevessül esasına göre bu giderlerden sorumludurlar.

Kat Mülkiyeti Kanununun 37.maddesinde her ne kadar anagayrimenkulün bir işletme projesinin yapılması ve bu projenin bütün kat maliklerine tebliği öngörülmüş ise de böyle bir projenin yapılmamış olması, projenin kat maliklerine usulüne göre tebliğ edilmemiş olması, bu konuda kat malikleri kurulu kararının bulunmaması veya onun dahi tebliğ edilmemiş olması, bağımsız bölüm malikini ya da bağımsız bölümde devamlı oturan kişinin ortak giderler ile ilgili sorumluluğunu bertaraf etmez.

Mahkemece giderler konusunda bir proje yapılmadığı ya da kat malikler kurulu kararının bulunmadığı davacıya verilecek mehil sonunda saptandığı takdirde anagayrimenkulün sarf evrakı ile diğer belgeler bilirkişi marifetiyle incelenerek davalının belirtilen tarihler arasında sorumlu olduğu ortak gider tespit edilmeli davalının yaptığı ve belgelendirdiği ödemeler varsa bu miktarlar düşülmeli ve daha önce davalının yapılan giderler konusunda kendisine herhangi bir ihbar yapılmamış ve bilgilendirmede bulunulmamış olduğu tespit edildiği takdirde davalının bu borca en geç ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte muttali olduğu kabul edilerek talep gözetilmek suretiyle bu tarihten geçerli olmak üzere aylık %10 gecikme tazminatı ile asıl alacak üzerinden icra tazminatına hükmedilmelidir.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınmadan eksik inceleme ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın