Evde Rehber Amaçlı Köpek Besleme

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/3702

K. 2017/8658

T. 31.10.2017

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin … ili, … ilçesi, … mahallesi 25178 ada 12 Sayılı parselde kayıtlı … sitesi …-2 apartmanının yöneticisi olduğu, davalıların yönetim planını 9/C maddesine aykırı olarak köpek besledikleri, 25/05/2012 tarihinde yapılan toplantıda da kedi köpeklerin apartmandan uzaklaştırılmasına dair karar alındığı ve kararın davalılara tebliğ edildiği, ancak davalıların verilen sürelere rağmen köpekleri tahliye etmedikleri bu sebeple de bağımsız bölümlerde beslenen köpeklerin tahliyesi istenilmiş, mahkemece; davalıların beyanlarından, davalıların kendilerine ait bağımsız bölümlerde köpek besledikleri, …-2 apartmanı yönetim planının 9/C maddesine göre kedi köpek beslenmesinin yasaklandığı, tüm kat maliklerinin yönetim planına aykırı hareket etmelerinin mümkün olmadığı, bu sebeple de davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, bağımsız bölümlerde beslenen köpeklerin tahliyesi istemine ilişkindir.

1-) Davalı … ve davalı …’in temyiz incelemesi yönünden;

a-) 6100 Sayılı HMK’nın 297/2. madde ve bendine göre; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi ve verilen karar ile iki tarafın leh ve aleyhine hükmedilen görev ve hakların gayet açık ve anlaşılır biçimde yazılması gerekmektedir. Somut olayda davalıya yüklenen yükümlülüğün ne olduğu belirtilmeden sadece davanın kabulü şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

b-) Karar gereğinin yerine getirilmesi için davalılara Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi gereğince uygun bir süre verilmemiş olması, doğru görülmemiştir.

2-) Davalı …’in temyiz incelemesi yönünden;

Davalı …’in temyiz dilekçesinde ki kendisinin ve eşinin işitme engelli olup köpeği rehber amaçlı besledikleri iddiası karşısında kendisine ve eşine ait sağlık kurulundan rapor aldırılıp çıkan sonuca göre yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından rehber amaçlı köpeğe ihtiyaç duyup duymadıkları, ayrıca evde beslenen köpeğin bu amaca hizmet edip edemeyeceği hususlarının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi uygun görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalıların temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 31/10/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın