Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

avukat avukat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/8046

K. 2014/6505

T. 22.10.2014

• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edileceği – Makemece Yüklenicinin Davalılardan Alacağı Olduğunu Gösterir Karar Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddinin İsabetsizliği )

• SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshinden Kaynaklı Tazminat – Mahkemece Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edilerek Tahsil Kararı Verileceği )

• KISMİ İNŞAAT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshinden Kaynaklı Tazminat – Mahkemece Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılacağı/Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değeri Tespit Edilerek Karar Verileceği )

• TAZMİNAT İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshinden Kaynaklı – Mahkemece Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değeri Tespit Edilerek Tahsiline Kararı Verileceği )

• TASFİYE PROTOKOLÜNÜN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELETİLMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshinden Kaynaklı Tazminat – Sunulan Protokolle Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Sonrasında Tasfiye Edildiği ve Tarafların Birbirlerini İbra Ettikleri İleri Sürüldüğü/Davacı Protokolün Muvazaalı Düzenlendiğini Bildirdiği – Mahkemece Protokol Bilirkişiye İnceletilerek Sonuca Gidileceği )

6098/m.125

818/m.108

2004/m.120/3

ÖZET : Dava; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshinden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir. Davalı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici şirket arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Asliye Hukuk Mahkemesi ilamı ile geriye etkili olarak feshedilmiş, verilen bu karar kesinleşmiştir. Böyle bir durumda, yüklenici tarafın yaptığı imalatın yasal ve kullanılabilir olması koşulu ile bedelinin arsa sahibince kendisine ödenmesi gerekir. Nitekim, davacı da belirtilen alacağın ödetilmesi amacıyla mevcut davayı açmış olmakla, kural olarak, mahkemece, mahallinde konu hakkında uzmanlığı bulunan bilirkişiler katılımıyla keşif yapılarak, yapılan kısmi inşaat yasal hale getirilebilir nitelikte ise, feshin kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayiçleri üzerinden değerinin tespit edilerek İİK’nın 120/3. hükmünce tahsil kararı verilmesi gerekmektedir. Ne var ki, dosyaya sunulan protokolle arsa sahipleri ile yüklenici arasında sözleşmenin geriye etkili feshi sonrasında tasfiye edildiği ve birbirlerini ibra ettikleri ileri sürülmüştür. Davacı ise, bu protokolün muvazaalı olarak düzenlendiğini bildirmiştir. Şu halde tasfiye protokolünün bilirkişiler marifetiyle inceleme yaptırılarak muvazaalı olup olmadığı hususu üzerinde durulup, davadaki istek hakkında bir karar verilmesi gerekirken, aksine yüklenicinin davalılardan bir alacağı olduğunu gösterir bir karar bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün katılma yoluyla davalılar vekilince duruşmasız, davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili ile davalılar vekili gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dava dışı K… İnşaat Ltd. Şti. ile davalı arsa sahipleri arasında 09.05.1997 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, anılan şirketin yine dava dışı olan S… Kent İnşaat Ltd. Şti.’ne 27.04.1999 tarihinde sözleşmeden kaynaklanan haklarını devrettiğini, bu sözleşmeler çerçevesinde yükleniciye isabet edecek olan 6 nolu bağımsız bölümü müvekkilinin satın aldığını, davalıların açtığı davalar sonunda sözleşmelerin geriye etkili feshi ile müvekkilinin adına tapuda tescilli bağımsız bölümün davalılar adına tesciline karar verildiğini, müvekkilinin dava dışı yükleniciler aleyhine bağımsız bölümün rayiç değerinin tahsili amacıyla başlattığı takibin kesinleştiğini, yüklenicilerin yaptığı kısmi imalat nedeniyle davalıların sebepsiz zenginleştiklerini, davalılara İİK’nın 89/1. maddesi anlamında haciz ihbarnamesi gönderildiğini, davalıların bu ihbara haksız itiraz ettiklerini, icra müdürlüğünden İİK’nın 120. maddesi gereği dava açabilmek amacıyla yetki alındığını ileri sürerek, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 237.250,00 TL’nin davalı arsa sahiplerinden temerrüt faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; dava dışı yüklenicilerin belirli seviyeye getirdikleri inşaat nedeniyle alacakları olup olmadığına dair hüküm bulunmadığı, başka bir deyişle tasfiye işleminin yapılmadığının anlaşıldığı, İİK’nın 120/2. maddesi gereğince üçüncü şahsın borçluya olan borçları üzerine konulan hacze iştirak eden birden çok alacaklının bulunması, bunların birlikte hareket ederek üçüncü şahıstaki alacağın tahsilini istemeleri veya bu istemlerini diğer haciz iştirakçilerinden devraldıktan sonra alacak talebinde bulunabilecekleri, dava dışı yüklenicilerin davalılara borçlu olduklarına dair borç ikrarını içeren belge olmadığı gibi, mahkeme kararının da bulunmadığı, yüklenicilerden bağımsız bölüm devralan diğer kişilerin hacze iştirak etmedikleri, iştirak etseler dahi davacı ile birlikte hareket ederek alacak talebinde bulunmadıkları, bu belirlemelere göre, İİK’nın 120/2. maddesindeki dava şartlarının gerçekleşmediği, davacının İİK’nın 89/4. maddesi anlamında talepte bulunmadığı ve davacının İİK’nın 120. maddesi uyarınca dava açmakta haklı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve katılma yolu ile davalılar vekili temyiz etmiştir.

Davacı takip alacaklısı dava dışı yüklenici S…kent İnşaat Ltd. Şti.’nin davalı arsa sahiplerinden olan alacağının tahsili amacıyla İİK’nın 120/2. maddesi uyarınca aldığı yetki belgesine istinaden mevcut davayı açmıştır.

Davalı arsa sahiplerinin yükleniciye borçlu oldukları ileri sürülen miktarı, davacı taraf İİK’nın 89. maddesi uyarınca talep edebileceği gibi, aynı yasanın 120/2. maddesi uyarınca yasa tarafından verilen hakları kullanmak suretiyle de talep edebilir. Keza, takip alacaklısının tek bir kişiden ibaret olması halinde bu yetkiyi tek başına aynı alacaklının kullanmasına da bir engel bulunmamaktadır. İzah edilen bu duruma göre, davacının İİK’nın 120/2. maddesi uyarınca eldeki davayı açmasında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Uyuşmazlığın esasına gelince; davalı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici S…kent İnşaat Ltd. Şti. arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/605 E., 2010/272 K. sayılı ilamı ile geriye etkili olarak feshedilmiş, verilen bu karar 05.09.2012 tarihinde kesinleşmiştir.

Böyle bir durumda, yüklenici tarafın yaptığı imalatın yasal ve kullanılabilir olması koşulu ile bedelinin arsa sahibince kendisine ödenmesi gerekir ( TBK’nın 125 – 818 sayılı BK’nın 108 ).

Nitekim, davacı da belirtilen alacağın ödetilmesi amacıyla mevcut davayı açmış olmakla, kural olarak, mahkemece, mahallinde konu hakkında uzmanlığı bulunan bilirkişiler katılımıyla keşif yapılarak, yapılan kısmi inşaat yasal hale getirilebilir nitelikte ise, feshin kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayiçleri üzerinden değerinin tespit edilerek İİK’nın 120/3. hükmünce tahsil kararı verilmesi gerekmektedir. Ne var ki, dosyaya sunulan 23.12.2012 tarihli protokolle arsa sahipleri ile yüklenici arasında sözleşmenin geriye etkili feshi sonrasında tasfiye edildiği ve birbirlerini ibra ettikleri ileri sürülmüştür. Davacı ise, bu protokolün muvazaalı olarak düzenlendiğini bildirmiştir. Şu halde az yukarıda belirtilen kural çerçevesinde dosyaya sunulan tasfiye protokolünün bilirkişiler marifetiyle inceleme yaptırılarak muvazaalı olup olmadığı hususu üzerinde durulup, davadaki istek hakkında bir karar verilmesi gerekirken, aksine yüklenicinin davalılardan bir alacağı olduğunu gösterir bir karar bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili ve katılma yolu ile davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın