Eşin Ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü | Katkı Bedeli

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/16503

K. 2007/9962

T. 13.6.2007

• EŞİN VE ÇOCUKLARIN İAŞE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Eşin ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )

• KATKI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının TMK’nun 152. Md.sinden Kaynaklanan Eşin ve Çocukların İaşe Yükümlülüğü de Gözetilerek Gelirinden Sağlayabileceği Katkının Gerektiğinde Bilirkişiden Bu Konuda Görüş de Alınmak Suretiyle Oran Olarak Tespiti Gerektiği )

4721/m.225, 227

743/m.152

1086/m.74

ÖZET : Davacı, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak bu davayı açmıştır. Toplanan delillerden, davacının, davalıya ait arsa üzerine inşa edilen evin yapımına katkıda bulunduğu gerçekleşmiştir. Davacının, Türk Kanunu Medenisinin 152. maddesinden kaynaklanan eşin ve çocukların iaşe yükümlülüğü de gözetilerek, gelirinden sağlayabileceği katkının, gerektiğinde bilirkişiden bu konuda görüş de alınmak suretiyle oran olarak tespiti, belirlenen bu orana göre davacının katkısı oranında alacağının malın tasfiye sırasındaki değeri esas alınarak hesaplanması istek de gözetilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İstek, Türk Medeni Kanunu’nun 227. maddesine dayalı, değer artış payından kaynaklanan alacağa ilişkindir. Eşlerden biri, diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık olmaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak, o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır. Bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. ( TMK. md. 227 ) Taraflar 16.03.2005 tarihinde açılan dava sonucunda boşanmışlar karar 31.01.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar arasındaki yasal mal rejimi 16.03.2005 tarihinde sona ermiştir. ( TMK. md. 225/2 )

Davacı, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak bu davayı açmıştır.

Toplanan delillerden, davacının, davalıya ait arsa üzerine inşa edilen evin yapımına katkıda bulunduğu gerçekleşmiştir. Davacının, Türk Kanunu Medenisinin 152. maddesinden kaynaklanan eşin ve çocukların iaşe yükümlülüğü de gözetilerek, gelirinden sağlayabileceği katkının, gerektiğinde bilirkişiden bu konuda görüş de alınmak suretiyle oran olarak tespiti, belirlenen bu orana göre davacının katkısı oranında alacağının malın tasfiye sırasındaki değeri esas alınarak hesaplanması istek de gözetilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın