Kişilik Haklarına Saldırı | Manevi Tazminat

 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/10930

K. 2011/11305

T. 27.10.2011

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Genel Hükümlere Göre Açılmış Tazminat Davası Olup Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı İçerisinde Yer Almadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat – Genel Hükümlere Göre Açılmış Tazminat Davası Olup Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı İçerisinde Yer Almadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )

• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Genel Hükümlere Göre Açılmış Tazminat Davası Olup Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı İçerisinde Yer Almadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )

• KOCANIN İLİŞKİ KURDUĞU KADINDAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Genel Hükümlere Göre Açılmış Tazminat Davası Olduğu – Aile Mahkemesinin Görevine Girmediği )

4721/m.41/1

818/m.49

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemesinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasa’nın 4/1. maddesi gereğince, 4721 sayılı Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı’ndan doğan dava ve işlere aile mahkemesinde bakılır. Eldeki dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı Borçlar Yasası’nın 49. maddesi uyarınca manevi tazminat ödetilmesi amacıyla genel hükümlere göre açılmış tazminat davası olup Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı içerisinde yer alamamaktadır. İşin esası incelenip varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Sibel A. vekili tarafından, davalı Aysun D. aleyhine 27/07/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; görevsizlik nedeni ile dava dilekçesinin reddine dair verilen 14/06/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece Aile mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalının evlilik birliği devam ederken eşi Fuat ile ilişkiye girdiğin, bu nedenle eşinden boşanmak zorunda kaldığını belirterek, Borçlar Yasası’nın 49. maddesi uyarınca davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmasını istemiştir.

4787 sayılı Aile Mahkemesinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasa’nın 4/1. maddesi gereğince, 4721 sayılı Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı’ndan doğan dava ve işlere aile mahkemesinde bakılır. Eldeki dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı Borçlar Yasası’nın 49. maddesi uyarınca manevi tazminat ödetilmesi amacıyla genel hükümlere göre açılmış tazminat davası olup Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı içerisinde yer alamamaktadır.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, işin esası incelenip varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 27.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın