İtirazın İptali | Faiz Ve KDV Alacağı

İtirazın İptali | Faiz Ve KDV Alacağı

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6598

K. 2011/11277

T. 20.10.2011

• İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Bedellerinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Sözleşmede Kararlaştırılan Temerrüt Faizi İle Tahsili Gerekeceği – Kira Tespit Kararının Kesinleşme Tarihinden Kiracı Tarafından Kira Farklarının Ödendiği Tarihe Kadar Bu Oranda Faiz Uygulanması Gerekirken Yasal Faiz Uygulanamayacağı )

• FAİZ VE KDV ALACAĞI ( İtirazın İptali/Geçmiş Günler Faizinin Ödenmesinde Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütülemeyeceği – Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

818/m.104/2

2004/m.67/2

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Kira sözleşmesinde kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde %.. temerrüt faizi ile tahsili gerekeceği yazılı olup, kira tespit kararının kesinleşme tarihinden kiracı tarafından kira farklarının ödendiği tarihe kadar bu oranda faiz uygulanması gerekirken yasal faiz uygulanması doğru değildir. Alacak faiz ve KDV alacağı olup, geçmiş günler faizinin ödenmesinde temerrüt sebebiyle faiz yürütülemeyeceğinin gözetilmemesi ve faiz oranı ve miktarı bilirkişi raporları alınmak suretiyle belirlendiğinden davalının icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması da hukuka aykırıdır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, itirazın iptali istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne 6.199,13 TL alacağın takip tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faizi ile tahsili bakımından itirazın iptaline ve 2.479,65 TL inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

1-Davacı temyizi yönünden, taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 1.4.1998 başlangıç ve 31.12.1998 sona erme tarihli kira sözleşmesinin 1/b maddesinde kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde %10 temerrüt faizi ile tahsili gerekeceği yazılı olup, kira tespit kararının kesinleşme tarihinden kiracı tarafından kira farklarının ödendiği tarihe kadar bu oranda faiz uygulanması gerekirken yasal faiz uygulanması doğru değildir.

2-Davalının faize ilişkin temyiz itirazlarına gelince; Davacı takip talebinde 2006 yılından-2009 yılına kadar olan gecikme faizi ve KDV’nin asıl alacağa işleyecek yasal faizi ile tahsili isteminde bulunmuştur. Yani takibe konu alacak faiz ve KDV alacağı olup Borçlar Kanunu ‘nun 104/2. maddesi uyarınca geçmiş günler faizinin ödenmesinde temerrüt sebebiyle faiz yürütülemeyeceği gözetilmeden takip tarihinden itibaren faiz alacağının yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi olmadığı gibi, faiz oranı ve miktarı yargılama sırasında bilirkişi raporları alınmak suretiyle belirlenmiştir. Bu durumda alacak likit değildir. İİK.’nun 67/2 maddesi uyarınca davalının icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması da doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 20.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın