Boşanma Ve Ayrılık Davası Açılması | Tedbir Nafakası

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6923

K. 2011/7452

T. 2.5.2011

• BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILMASI ( Hakim Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine ve Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden ( Resen ) Almak Zorunda Olduğu )

• GEÇİCİ ÖNLEMLERİN RESEN ALINMASI GEREĞİ ( Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine ve Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden ( Resen ) Almak Zorunda Olduğu )

• TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )

4721/m.169,185,186/1

ÖZET : Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden ( resen ) almak zorundadır ( TMK.169 ). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davalı tarafından; kusur tespiti, tedbir ve yoksulluk nafakası ile tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı tarafından 13.10.2005 tarihinde açılıp, takip edilmediğinden açılmamış sayılan boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde yer alan davalının “eşini sevmediğine” ilişkin beyanına ve evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk ederek, eşiyle birlikte yaşamaktan ısrarla kaçındığının anlaşılmasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına ( TMK. md.186/1 ) geçimine, ( TMK md.185/3 ) malların yönetimine ( TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215 ) ve çocukların bakım ve korunmasına ( TMK.md.185/2 ) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden ( resen ) almak zorundadır ( TMK.169 ). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davalı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple tedbir nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın