Boşanma | Şiddet

Boşanma | Şiddet

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/10699
K. 2011/12514
T. 18.7.2011
• EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocasına Tokat Atmak Suretiyle Fiziksel Şiddet Uyguladığı/Davalı-Davacı Kocanın da Eşine Basit Tıbbi Müdahale Gerektirir Şekilde Fiziksel Şiddet Uyguladığı – Kadının Davası Bakımından TMK’nun 166/2. Md.deki Boşanma Koşullarının Gerçekleştiği )
• BOŞANMA ( Kocasına Tokat Atmak Suretiyle Fiziksel Şiddet Uyguladığı/Davalı-Davacı Kocanın da Eşine Basit Tıbbi Müdahale Gerektirir Şekilde Fiziksel Şiddet Uyguladığı – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı/Kadının Davası Bakımından TMK’nun 166/2. Md.deki Boşanma Koşullarının Gerçekleştiği )
• KUSUR ( Karşılıklı Tokat Atılması – Davacı-Davalı Kadının Daha Fazla Kusurlu Olduğu Her İki Taraf da Boşanma İstediğinden Kadının Davası Bakımından TMK’nun 166/2. Md.deki Boşanma Koşullarının Gerçekleştiği )
4721/m.166
ÖZET : Kocasına tokat atmak suretiyle fiziksel şiddet uyguladığı; buna karşılık davalı-davacı kocanın da eşine basit tıbbi müdahale gerektirir şekilde fiziksel şiddet uyguladığı ve bu eyleminden dolayı ceza mahkemesince mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte, davacı-davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, her iki taraf da boşanma istediğinden kadının davası bakımından Türk Medeni kanununu 166/2. maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleştiği görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, davacı-davalı kadının boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün her iki dava yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 10.05.2011 günü duruşmalı temyiz eden davacı-davalı Elif ile vekili ve karşı taraf davalı-davacı Mustafaile vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kadının kocasına hakaret ve tehdit ettiği, kocasına tokat atmak suretiyle fiziksel şiddet uyguladığı; buna karşılık davalı-davacı kocanın da eşine basit tıbbi müdahale gerektirir şekilde fiziksel şiddet uyguladığı ve bu eyleminden dolayı ceza mahkemesince mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte, davacı-davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, her iki taraf da boşanma istediğinden kadının davası bakımından Türk Medeni kanununu 166/2. maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleştiği görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, davacı-davalı kadının boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Davacı-davalı kadının temyizinin kabulü ile hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların kocanın boşanma davası ve ferilerine yönelik temyizinin incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir edilen 825,00 TL. vekalet ücretinin Mustafa’dan alınıp Elif’e verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu acık olmak üzere, 18.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın