Aile Konutu | Vekalet Ücreti

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6736

K. 2013/2078

T. 28.1.2013

• AİLE KONUTU ( Banka Lehine Konan İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harcın Yargılama Sırasında Tamamlandığı/Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmemiş Olmakla Beraber Mahkemece Dava Kabul Edildiğinden Bu Miktar Üzerinden Davayı Vekil İle Takip Eden Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

• NİSPİ HARCIN YARGILAMA SIRASINDA TAMAMLANMASI ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Tespiti ve Banka Lehine Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi/Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmediği – Mahkemece Davanın Kabul Edildiği/İstek İpotek Bedelinin Kaldırılması Olduğundan Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )

• DAVA DİLEKÇESİNDE DEĞERİN GÖSTERİLMEMESİ ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Tespiti ve Banka Lehine Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi – Mahkemece Davanın Kabul Edildiği/İstek İpotek Bedelinin Kaldırılması Olduğundan Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Karar Verileceği )

• TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ VE İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Nispi Peşin Harcın Yargılama Sırasında Tamamlandığı – Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmemiş Olmakla Beraber Mahkemece Dava Kabul Edildiğinden Bu Miktar Üzerinden Davayı Vekil İle Takip Eden Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

• BANKA LEHİNE KONAN İPOTEĞİN AİLE KONUTU OLAN TAŞINMAZDAN KALDIRILMASI ( İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harcın Yargılama Sırasında Tamamlandığı – Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmemiş Olmakla Beraber Dava Kabul Edildiğinden Bu Miktar Üzerinden Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Karar Verileceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Tespiti ve Banka Lehine Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi/İpotek Bedeli Üzerinden Nispi Peşin Harcın Yargılama Sırasında Tamamlandığı – Dava Dilekçesinde Değer Gösterilmemiş Olmakla Beraber Dava Kabul Edildiğinden Bu Miktar Üzerinden Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

4721/m.279

ÖZET : Davacı açılan davada taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti yanında konutla ilgili banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasınıda istemiştir. İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç yargılama sırasında tamamlanmıştır. Dava dilekçesinde değer gösterilmemiş olmakla beraber istek ipotek bedelinin kaldırılması olup mahkemece dava kabul edildiği halde bu miktar üzerinden davayı vekil ile açıp takip eden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet ücreti takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından vekalet ücreti yönünden; davalı banka tarafından ise davanın kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı bankanın temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacının temyizinin incelenmesine gelince;

Davacı açılan davada taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti yanında konutla ilgili banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasınıda istemiştir. İpotek bedeli üzerinden nispi peşin harç yargılama sırasında tamamlanmıştır. Dava dilekçesinde değer gösterilmemiş olmakla beraber istek ipotek bedelinin kaldırılması olup mahkemece dava kabul edildiği halde bu miktar üzerinden davayı vekil ile açıp takip eden davacı yararına karar tarihinde yürürlükte balunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet ücreti takdiri yerine; yazılı şekilde eksik vekalet ücreti verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, davalı bankanın temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Vakıflar Bankası’na yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Davacı dava dilekçesinde harca esas değer göstermemiş, harç mahkemenin isteğiyle tamamlanmıştır. Bu durumda davacı ancak maktu vekalet ücreti talep edebilir. Davalının vekalet ücretine temyizi olmadığına göre; vekalet ücreti yönünden bozma kararına katılmıyorum. Hüküm vekalet ücreti yönünden de onanmalıdır.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın