Ticaret Şirketi

lawyer

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi

E.2013/947

K.2013/17801

T.08.10.2013

 

ADLİ YARDIM TALEBİ

TEMYİZ HARCI VE POSTA GİDERİ

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

TİCARET ŞİRKETİ

 

Özet:Davanın açılmamış sayılması yönündeki mahkeme hükmüne ilişkin temyiz istemleri bakımından peşin olarak yatırılması gereken harç ve sair giderlerin çok cüz’i olduğu gerçeği karşısında, bir ticaret şirketinin bu giderleri dahi karşılayamayacak durumda olmasının makul ve inandırıcı olmayacağı gözetilmelidir.

 

Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04.02.2010 gün ve 2008/406-2010/26 sayılı hükmün Yargıtayca

incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Y… A.Ş’den genel kredi sözleşmesi kapsamında 1 adet teminat mektubu kullandığını, davalı bankanın ortada haklı bir neden bulunmamasına rağmen kredi sözleşmesini kat ettiğini, müvekkilinin ve kefillerinin davalı bankaya borçlarını ödeyemez duruma geldiğini, teminat mektubunun tazmin edildiğini, müvekkilini zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik 70.737.166,92 TL fiili maddi zarar, 6.803,100,08 TL munzam zarar ve 2.000,00 TL manevi zararı olmak üzere toplam 77.542,267,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiş, 10.000,00 TL’lik kısım için harç yatırmış, geriye kalan kısım için adli yardım talebinde bulunmuştur.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, süresi içinde davacı tarafça harç ikmali yapılmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına kararverildiği, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildikten itibaren 3 ay içinde yenilenmediği gerekçesiyle, HUMK’nın 409/5. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiş ancak, temyiz harç ve masrafları yönünden adli yardım kararı verilmesini talep etmiştir.

1-   Davacı vekili temyiz dilekçesinde, aynı zamanda temyiz harcı ve temyiz posta giderleri bakımından adli yardım talebinde bulunmuş olup, 6100 sayılı HMK’nın 336/3. maddesi uyarınca temyiz başvurusu sırasında adli yardım talebinin incelenmesi görevi Dairemize ait olmakla, öncelikle davacı vekilinin adli yardım talebi incelenmesi gerekmiştir. HMK’nın 336/2. maddesi uyarınca davacı vekilinin dilekçe ekinde sunduğu belgeler adli yardım talebini gerektirir belge niteliğinde görülmediği gibi, davanın açılmamış sayılması yönündeki mahkeme hükmüne ilişkin temyiz istemleri bakımından peşin olarak yatırılması gereken harç ve sair giderlerin çok cüz’i olduğu gerçeği karşısında, bir ticaret şirketinin bu giderleri dahi karşılayamayacak durumda olmasının makul ve inandırıcı olmadığı kanısına varılmış, davacı vekilinin kanun yoluna ilişkin harç ve giderler bakımından adli yardım talebinin HMK’nın 337/1. maddesi uyarınca reddine karar vermek gerekmiştir.

2-  Davacı vekilinin kanun yoluna ilişkin adli yardım talebinin reddi nedeniyle 6459 sayılı Yasa ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 337/2. maddesi uyarınca adli yardım talebinin reddine dair kararın davacı vekiline tebliği ile bir hafta içinde davacı vekilinin karara itirazı halinde itirazın incelenmesi amacıyla dosyanın Yargıtay 12. Hukuk Dairesine gönderilmesi, davacı vekilince itiraz

yoluna başvurulmaması halinde 1086 sayılı HUMK’nın 434/3. maddesi uyarınca peşin temyiz harcının ve dosyanın Yargıtay’a sevk giderinin ikmali halinde dava dosyasının Dairemize iadesi için gerekli işlemler yapılmak üzere dosyanın yerel mahkemeye geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle tebliğinden itibaren bir hafta içinde itirazı kabil olmak üzere davacı vekilinin kanun yoluna ilişkin adli yardım talebinin (REDDİNE), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle dava dosyasının yerel mahkemeye (GERİ ÇEVRİLMESİNE),

08.10.2013  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 336]

6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 337]

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( MÜLGA ) [Madde 409]

 

 

 

 

 

 

kategori şirket avukatı ticaret hukuku şirket avukatı

Yorum yapın