Tazminat Davası

Tazminat Davası

court avukat

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/5647

K. 2015/1253

T. 2.2.2015

• HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• DAVACININ İMZASI BULUNMAYAN BELGEYE İTİBAR EDİLMESİ ( Haksız El Koyma Nedeniyle Tazminat/Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verileceği )

6098/m. 49

ÖZET : Dava, haksız el koyma nedenine dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemenin dosyada bulunan belgeye itibar ederek davacının talebini reddettiği anlaşılmaktadır. Sözkonusu belge metninde her ne kadar davacının ismi geçiyor ise de metin altında imzası bulunmamaktadır. Sadece teslim eden yediemin ve teslim alan olarak da dava dışı kişinin isim ve imzaları bulunmaktadır. Davacının temyiz dilekçesinde de ileri sürdüğü üzere belgede adı geçen yediemin ve teslim alan kişinin dinlenmesi ve ayrıntılı beyanlarının alınması, mahallinde zabıta vasıtasıyla araştırma yapılmalı sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Davacı Z. Y. vekili tarafından, davalı Van Maliye Hazinesi aleyhine 19/10/2011 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 19/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız el koyma nedenine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, kendisine ait küçükbaş hayvanlara kaçakçılık iddiası ile kolluk güçlerince el konulduğunu ve yapılan ceza yargılaması sonucunda üzerine atılı suçtan beraatine ve yedieminde bulunan hayvanların kendisine iadesine karar verildiğini, buna rağmen iadenin gerçekleşmediğini ileri sürerek, bu süreçte mahrum kalınan kazancın davalıdan tazminini talep etmiştir.

Davalı ise yediemine teslim edilen hayvanların iade edilmemesinde kusurları bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur

Yerel mahkemece, davaya konu koyunların yediemin D. Y. tarafından davacıya teslim edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; mahkemenin 01/01/2002 tarihli yazılı belgeye itibar ederek davacının talebini reddettiği anlaşılmaktadır. Sözkonusu belge metninde her ne kadar davacı Z. Y.’ın ismi geçiyor ise de metin altında imzası bulunmamaktadır. Sadece teslim eden yediemin D. Y. ve teslim alan olarak da dava dışı S. Y.’ın isim ve imzaları bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece; davacının temyiz dilekçesinde de ileri sürdüğü üzere belgede adı geçen yediemin D. Y. ve teslim alan S. Y.’ın dinlenmesi ve ayrıntılı beyanlarının alınması gerekmektedir. Ayrıca, mahallinde zabıta vasıtasıyla arştırma yapılmalı sonucuna göre karar verilmelidir. Belirtilen hususlara dikkat edilmeksizin eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 02.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın