Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

avukat law avukat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/6854

K. 2014/10485

T. 24.9.2014

• TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNDEKİ İSİM YANLIŞLIĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Düzeltilmesi/Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltme İstemi Olduğundan Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )

• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesindeki İsim Yanlışlığının Düzeltilmesi Davası/Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltme İstemi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )

• SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesindeki İsim Yanlışlığının Düzeltilmesi Davası – Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltme İstemi Olduğundan Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu )

• TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının Beyanlar Hanesindeki İsim Yanlışlığına İlişkin Olduğu/Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltme İstemi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )

6100/m. 382/c-1, 383

ÖZET : Dava, kullanım kadastrosu sonucu oluşan tapu kaydının beyanlar hanesindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Bu tür davalar, her ne kadar ilgili sıfatı ile kayıt maliki Hazinenin de taraf olması gereken davalar ise de hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltme istemine ilişkin olması nedeniyle çekişmesiz yargı işi olup Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR : Kullanım Kadastrosu sonucu Yukarıkarafakılı Köyü çalışma alanında bulunan 723 parsel sayılı taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı ve 1972 tarihinden itibaren Mahmut oğlu A. M.’nin fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak bahçe vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı A. M., beyanlar hanesinde kimlik bilgilerinin yanlış yazıldığı iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, tutanağın beyanlar hanesinde kullanıcı olarak adı geçen davacı A. M.’nin baba adının “ Memet ” olarak düzeltilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kullanım kadastrosu sonucu oluşan tapu kaydının beyanlar hanesindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Bu tür davalar, her ne kadar ilgili sıfatı ile kayıt maliki Hazinenin de taraf olması gereken davalar ise de 6100 sayılı HMK’nın 382/c-l maddesine uyarınca hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltme istemine ilişkin olması nedeniyle çekişmesiz yargı işi olup, aynı Kanun’un 383 maddesine uyarınca da Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Görev hususunun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle mahkemece re’sen göz önüne alınacağı kuşkusuzdur. Hal böyle olunca: mahkemece görevsizlik kararı verilerek; karar kesinleşip süresinde talep edilmesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek açılan davanın esasına girilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup,

SONUÇ : Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 24.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın