Limited Şirketlerde Temsil

Limited Şirketlerde Temsil

avukat

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/10695

K. 2004/14195

T. 21.12.2004

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı )

• LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı – Tapu İptali ve Tescil )

• ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKET FAALİYETLERİ NEDENİYLE DAVA ( Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı – Tapu İptali ve Tescil )

6762/m. 381, 540

ÖZET :Sermaye şirketlerine ait Türk Ticaret Kanununun düzenlemeleri içerisinde şirket ortaklarının şirket faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu yahut müdürlerin yaptıkları işlemler nedeniyle dava açma olanakları mevcut değildir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, ortağı bulundukları Y… Un Sanayii Ltd. Şti.adına kayıtlı 117 parsel sayılı taşınmazın, satış konusunda hukuki ehliyeti haiz olmayan şirket müdürü Mehmet Maral tarafından davalıya satıldığını; bu satış işleminin aynı zamanda muvazaalı olduğunu ileri sürerek, davalı adına kayıtlı 117 parselin tapusunun iptaliyle ortağı bulundukları şirket adına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, satış işleminin gerçek olduğunu, kendisinin de iyi niyetli üçüncü kişi konumunda bulunduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, ehliyetsizlik ve muvazaa iddialarının sabit bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 21.12.2004 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat S.E. ile temyiz edilen vs. vekili avukat Ç.S.  geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verilen ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı bilahare Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, dava dışı Y… Un Sanayii Ltd.Şti.adına kayıtlı 117 parsel sayılı taşınmazın 2.9.2002 tarihli akitle davalı Harun’a satış yolu ile temlik edildiği görülmektedir.

Davacılar, sözü edilen şirketin ortağı bulunduklarını satışı gerçekleştiren şirket müdürü Mehmet’in yetkisiz temsilci olduğunu ileri sürerek, yapılan satışın geçersizliğinden bahisle tapu iptali ve tescil isteğinde bulunmuşlardır.

Satışı gerçekleştiren şirket ortağı Mehmet’in yine dava dışı şirket ortaklar kurulunun aldığı 24.4.2002 tarihli karar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı, bu hususun ticaret siciline tescil ve ilan edildiği sabittir. Yapılan bu işlemin Türk Ticaret Kanununun 540. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği açıktır. Her ne kadar davacılar şirket temsilcisi ve müdürü olan Mehmet M.’ın tayininin yasa hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürmüşlerse de olayda uygulama yeri bulunan Türk Ticaret Kanununun 381. maddesi hükme gereğince bu atama işleminin dayanağı olan ortaklar kurulu kararının iptali istekli bir dava açıldığı ileri sürülmüş değildir.

Satış işlemi sırasında, o tarih itibariyle şirketi temsil yetkisini taşıyan Mehmet’in bu yetkisini belgeleyen imza sirküleri ve yetki belgesinin tapu siciline ibraz edildiği ve bu belgelerin satışa dayanak yapıldığı da açıktır.

Öte yandan, ticaret şirketlerinin ortakları dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahip oldukları tartışmasızdır. Çekişmeli taşınmazın davada yer almayan Ltd.Şirkete ait olduğu da sabittir. Öyle ise şirket malvarlığı içerisinde bulunan çekişmeli taşınmaz bakımından hak sahibi olanın şirket olduğu düşünülmelidir. Sermaye şirketlerine ait Türk Ticaret Kanununun düzenlemeleri içerisinde şirket ortaklarının şirket faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu yahut müdürlerin yaptıkları işlemler nedeniyle dava açma olanakları mevcut değildir.

Hal böyle olunca, davacıların çekişmeli taşınmazla ilgili tasarruf bakımından dava açma hakları bulunmadığı gözetilmeksizin, yazılı olduğu üzere davanın kabul edilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 4.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 400.000.0000 lira duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 21.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın