Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10354

K. 2013/4439

T. 21.2.2013

• ÇOCUK KORUMA KANUNU UYARINCA KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Aile Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği – Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verilmesi Gerektiği )

• KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca – İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Aile Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği/Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verileceği )

• ÇOCUK MAHKEMESİNİN İLDE BULUNMASI ( Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Küçüklerle İlgili Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verilmesi Gerektiği )

5395/m.26

ÖZET : Dava, Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruma kararı verilmesi istemine ilişkindir. İlde çocuk mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumda küçüklerle ilgili koruma kararının çocuk mahkemesince verilmesi gerektiğinden, aile mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 5395 Sayılı Yasa uyarınca koruma kararı verilmesi istemine ilişkindir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26. maddesinin üçüncü fıkrasında, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin ve gerektiğinde çocuk hakiminin bu Kanunda yazılı koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak da karar vermeye görevli olduğu belirtilmiştir. Eskişehir’de çocuk mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumda küçüklerle ilgili koruma kararının çocuk mahkemesince verilmesi gerektiğinden, aile mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasıyla ilgili yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir ( Hukuk Genel Kurulunun 21.11.2012 tarih ve 2012/2-654 esas 2012/817 karar sayılı kararı ).

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın