Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

Mother and baby indoors hugging and smiling

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/18365

K. 2010/832

T. 19.1.2010

• ÇOCUĞUN ANA YANINDA KALMASI ( Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )

• ÇOCUĞUN BEDENİ FİKRİ VE AHLAKİ GELİŞMESİ ( Ana Yanında Kalmasının – Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )

• VELAYET ( Ana Yanında Kalmasının Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )

4721/m.182,336/2

ÖZET : Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç küçüğün Türk Medeni Kanunu’nun 182. ve 336/2. maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hükümün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 19.1.2010 günü temyiz eden Sevgi vekili ve karşı taraf temyiz eden Serdar vekili geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç 22.4.2008 doğumlu küçük Sıla’nın Türk Medeni Kanunu’nun 182. ve 336/2. maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 750.00 TL. vekalet ücretinin Serdar’dan alınıp Sevgi’ye verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.1.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın