Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/5326

K. 2014/16067

T. 10.7.2014

• DAVALI / KARŞI DAVACI YARARINA İKİ AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının Reddedilip Davalı/Davacı Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edildiği – Davalı/Davacı Koca Yararına İki Ayrı Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

• BOŞANMA DAVASI ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının Reddedilip Davalı/Davacı Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edildiği – Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı/Davacı Koca Yararına İki Ayrı Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı/Davalı Kadının Evlilik Birliğinin Yükümlülüklerini İhmal Ettiği – Eşine Yönelik Hakaret İçeren Sözler Söylediği/Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Koca Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )

• KADININ EVLİLİK BİRLİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHMAL ETMESİ VE EŞİNE HAKARET ETMESİ ( Davacı/Davalı Kadının Boşanma Davasının Reddedilip Davalı/Davacı Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edildiği – Koca Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )

4721/m. 166, 174

818/m. 42, 43, 44, 49

ÖZET : Dava boşanma ve ferilerine ilişkindir.

Davacı-davalı kadının, evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri ihmali yanında, eşine yönelik hakaret içeren sözler söylediği de anlaşılmaktadır. Boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-davacı kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığıyla hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davalı-davacı koca yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Davacı-davalı kadının boşanma davası reddedilip, davalı-davacı kocanın boşanma davası kabul edildiğinden, kendisini vekille temsil ettiren davalı-davacı koca yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca iki ayrı maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı ( kadın ) tarafından kusur belirlemesi, velayetler ve tedbir nafakası yönünden; davalı-davacı ( koca ) tarafından ise manevi tazminat talebinin reddi, ihtiyati tedbir talebinin reddi ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kadının tüm, davalı-davacı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davacı-davalı kadının, evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri ihmali yanında, eşine yönelik hakaret içeren sözler söylediği de anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kadının boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-davacı kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığıyla hakkaniyet kuralları ( T.M.K. madde 4. B.K. madde 42, 43, 44,49 ) dikkate alınarak davalı-davacı koca yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yön dikkate alınmadan, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesinin “şartlarının oluşmadığı” gerekçesiyle kocanın manevi tazminat talebinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

3- ) Davacı-davalı kadının boşanma davası reddedilip, davalı-davacı kocanın boşanma davası kabul edildiği halde, kendisini vekille temsil ettiren davalı-davacı koca yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca iki ayrı maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken tek bir vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın L.’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran A. Ü.’e iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Benzer Yazılar:

Yorum yapın