Küçüğe Vasi Tayini | Korunma Kararı

Küçüğe Vasi Tayini | Korunma Kararı

 avukat aile hukuku

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/7196

K. 2013/26047

T. 12.11.2013

• KORUNMA ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Küçüğün Anne İle Babasının Vesayet Altına Alınmalarının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususta Bir Karar Verilmek Üzere Durumun Yetkili Vesayet Makamına Bildirilmesi Sonucuna Kadar Davanın Beklenmesi Gerektiği )

• KÜÇÜĞE VASİ TAYİNİ SAĞLANMASI ( Korunma Altına Alınmasına Karar Verilmesi İstemi – Küçüğün Anne İle Babasının Vesayet Altına Alınmalarının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması ve Bu Hususta Bir Karar Verilmek Üzere Durumun Yetkili Vesayet Makamına Bildirilmesi Sonucuna Kadar Davanın Beklenmesi Gerektiği )

• VESAYET MAKAMINA İHBAR ( Küçük İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunularak Küçüğe Vasi Tayininin Sağlanması ve Vasiye Tebligat Yapılmak Suretiyle Davada Küçüğün Temsil Sorununun Giderilmesi Gerektiği – Korunma Altına Alınmasına Karar Verilmesi İstemi )

6100/m.165/1

4721/m.405/2

ÖZET : Davanın küçüğün yasal temsilcileri olan anne ve babasına husumet yöneltilerek görülmesi , göstermeleri halinde onların delillerinin de toplanması gerekir. Mahkemece babaya tebligat çıkartılmış ise de, anne davada taraf kılınmamıştır. Dosyadaki sosyal inceleme raporunda, küçüğün anne ve babasının da “hafif mental reterdasyon” derecesinde zeka geriliğine maruz bulundukları bildirilmiştir. Bu durumda, küçüğün anne ile babasının vesayet altına alınmalarının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususta bir karar verilmek üzere durumun yetkili vesayet makamına bildirilmesi sonucuna kadar davanın beklenmesi, anne ve baba vesayet altına alınmaz ise, husumetin anneye de yöneltilmesi ve varsa onun delillerinin de toplanması; vesayet altına alındıkları takdirde, bu defa küçük için vesayet makamına ihbarda bulunularak küçüğe vasi tayininin sağlanması ve vasiye tebligat yapılmak suretiyle, davada küçüğün temsil sorununun giderilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kurum tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Davacı kurum, ağır zihinsel özürlü ve korunmaya muhtaç olan 10.06.2000 doğumlu küçük M. M.’in ihmal ve istismara açık olması sebebiyle bedensel gelişiminin tehlikede bulunduğunu ileri sürerek 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanuna göre, kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilebilmesi için korunma altına alınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “2828 sayılı Yasa kapsamında küçük hakkında uygulanacak herhangi bir koruma tedbiri bulunmadığının anlaşıldığından” bahisle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca küçüğün anne ve babasına altı ay süre ile danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Küçük evlilik içinde doğmuş olup, anne ve babasının velayeti altındadır ( TMK. md. 335/1, 336/1 ) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında, korunma kararı verilmesi veya Kanunda öngörülen tedbirlerin alınması, küçüğün haklarına etkili olduğu gibi anne ve babanın haklarına da etkilidir. Bu bakımdan davanın küçüğün yasal temsilcileri olan anne ve babasına husumet yöneltilerek görülmesi , göstermeleri halinde onların delillerinin de toplanması gerekir. Mahkemece babaya tebligat çıkartılmış ise de, anne davada taraf kılınmamıştır. Dosyadaki sosyal inceleme raporunda, küçüğün anne ve babasının da “hafif mental reterdasyon” derecesinde zeka geriliğine maruz bulundukları bildirilmiştir. Bu durumda, küçüğün anne ile babasının vesayet altına alınmalarının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususta bir karar verilmek üzere durumun yetkili vesayet makamına bildirilmesi ( TMK. md. 405/2 ) sonucuna kadar davanın beklenmesi ( HMK. md. 165/1 ), anne ve baba vesayet altına alınmaz ise, husumetin anneye de yöneltilmesi ve varsa onun delillerinin de toplanması; vesayet altına alındıkları takdirde, bu defa küçük için vesayet makamına ihbarda bulunularak küçüğe vasi tayininin sağlanması ve vasiye tebligat yapılmak suretiyle, davada küçüğün temsil sorununun giderilmesi gerekir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik hasım ve eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmamıştır.

2-Kabule göre de:

Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme konusunda çocuklara eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol gösterme amacıyla başvurulan bir tedbirdir ( 5395 s. ÇKK. md. 5/1-a ). Küçüğün, anne ve babasında doğuştan hafif zeka geriliği ( hafif mental reterdasyon ) bulunduğu sosyal inceleme raporu ile belirlendiğine göre, danışmalık tedbirinin uygulanmasından bir sonuç alınamayacağı açıktır. Böyle bir durumda yasada gösterilen diğer tedbir veya tedbirlerden uygun olanına karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan ana ve babaya danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda l. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın