Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

avukat law

T.C.YARGITAY

Onaltıncı Hukuk Dairesi

E.2014/1513

K.2014/4132

T.08.04.2014

 

 

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ

TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ

TAŞINMAZIN BAĞIMSIZ PARSEL NUMARASI VERİLEREK TESCİLİ

 

Özet: Davacı, kadastro çalışmaları sırasında davalılar adına tespit ve tescil edilen 1000 m2 ile haritasında yol olarak gösterilen kısmın, kendisine ait 104 ada 30parsel sayılı taşınmaza ilave edilmesini, mümkün olmadığı takdirde bağımsız olarak ayrı parsel numarası verilmek suretiyle adına tescilini talep etmiştir.

Davacı 104 ada 30 parsel sayılı taşınmazını daha önce kızına devrettiğinden, bu bölümün 104 ada 30 parsel sayılı taşınmaza ilave edilmesi mümkün değildir. Ancak, fen bilirkişisinin raporunda A harfi ile gösterilen bölümün kendi adına bağımsız parsel numarası verilerek tescili mümkündür.

 

3402 s. KADASTRO KANUNU [Madde 14]

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Kadastro sırasında G… çalışma alanında bulunan 104 ada 29 parsel sayılı 2.949,83 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, vergi kaydı, taksim, bağış ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalılar Aysel ve paydaşları adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı Enis satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak çekişmeli 104 ada 29 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 1000 metrekare yüzölçümündeki bölümü ile haritasında yol olarak gösterilen ve fen bilirkişisinin 15.01.2013 tarihli raporuna ekli krokide (A) harfi ile gösterilen

256.32  metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kısmının adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Enis vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı Enis, 21.07.2010 tarihli dava dilekçesinde, 104 ada 29 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 1000 m2 yüzölçümündeki kısmı ile fen bilirkişisinin 15.01.2013 tarihli raporuna ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 256.32 metrekare yüzölçümlü bölümünün, kendisine ait 104 ada 30 parsel sayılı taşınmaza ilave edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde bağımsız olarak ayrı parsel numarası verilmek suretiyle adına tescili istemi ile dava açmıştır. Davacı Enis, 104 ada 30 parsel sayılı taşınmazı 19.03.2010 tarihinde kızı Sibel’e devrettiğine göre, dava konusu edilen 104 ada 29 parsel sayılı taşınmaz bölümünün 104 ada 30 sayılı parsele ilave edilmesi mümkün değildir. Ancak davacı aynı zamanda,

256.32  metrekare yüzölçümlü taşınmaz bölümünün kendi adına bağımsız olarak tescilini de talep etmiştir. Dosya kapsamında davacının söz konusu taşınmaz bölümünü de kızına devrettiğine dair bir iddia ve beyan yoktur. Buna göre, dava konusu taşınmaz bölümünün bağımsız bir parsel numarası verilerek davacı adına tescili mümkündür. Hal böyle olunca, davacının bu bölüm yönünden iddiasını kanıtlamasına imkan verilerek ve delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın husumet nedeni ile reddine karar verilmesi isabetsiz olup, davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 08.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın