İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6973

K. 2011/10939

T. 17.10.2011

• İKTİSAP VE İŞ YERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği – İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )

• TAHLİYE DAVASI ( İktisap ve İş Yeri İhtiyacı Nedeniyle – İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği/İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )

• DAVA AÇMA TARİHİ ( 6570 S. “Gayrimenkul Kiraları” Hakkındaki Kanunun 7/D Md. deki Sürelerden Yararlanarak Dava Açması Halinde İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )

6570/m.7/d

818/m.75,76,77

ÖZET : Dava, iktisap ve iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. Olayımıza gelince; taşınmaza iktisap eden yeni malikin 6570 sayılı “Gayrimenkul Kiraları” Hakkındaki Kanun’un 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak dava açması halinde iktisap tarihinden itibaren ( 1 ) ay içerisinde kiracıya satın aldığını bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren ( 6 ) ayın bitiminde dava açması gerekir. Olayımızda davacı taşınmazı 19/02/2010 tarihinde iktisap ettiğine göre, ihtarın 19/03/2010 akşamına kadar davalıya tebliğ edilmesi zorunludur. Zira kanun koyucu iktisap tarihinden itibaren ifadesiyle iktisap gününü de süreye dahil etmiştir. Borçlar Kanunu 75, 76, 77. maddeleri uyarınca sürenin hesaplanması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, iktisap ve iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde davalının kiracı olarak bulunduğu dükkanı oğlunun ihtiyacı için 19/02/2010 tarihinde satın aldığını, taşınmazı satın aldığını 17/03/2010 tarihinde ihtarla davalıya bildirdiği halde 6 aylık sürenin sonunda tahliye etmediğini belirterek kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı vekili ise savunmasında ihtiyacın samimi olmadığını davanını reddini savunmuştur.

6570 Sayılı Yasa kapsamına giren bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda, dilerse Yasanın 7/d maddesinde öngörülen sürelerden yararlanarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Yeni malikin bu seçeneklerden hangisi yararına ise onu tercih etme hakkı vardır. 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine dayanması halinde yeni malikin iktisap günü de dahil olmak üzere iktisap tarihinden itibaren bir ( 1 ) ay içinde kiralananı satın aldığını ve ihtiyacı olduğunu kiracıya bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren iktisap günü dahil altı ( 6 ) ayın sonunda dava açması gerekir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak iktisabı izleyen bir ay içerisinde ihtar tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir.

6570 sayılı Yasanın 7/d maddesine göre açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.

Olayımıza gelince; taşınmaza iktisap eden yeni malikin 6570 sayılı “Gayrimenkul Kiraları” Hakkındaki Kanun’un 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak dava açması halinde iktisap tarihinden itibaren ( 1 ) ay içerisinde kiracıya satın aldığını bildirmesi ve yine iktisaptan itibaren ( 6 ) ayın bitiminde dava açması gerekir. Olayımızda davacı taşınmazı 19/02/2010 tarihinde iktisap ettiğine göre, ihtarın 19/03/2010 akşamına kadar davalıya tebliğ edilmesi zorunludur. Zira kanun koyucu iktisap tarihinden itibaren ifadesiyle iktisap gününü de süreye dahil etmiştir. Borçlar Kanunu 75, 76, 77. maddeleri uyarınca sürenin hesaplanması gerekir. Anılan maddeler göz önünde tutulduğunda, 19/02/2010 tarihinde başlayan süre 19/03/2010 tarihinde cuma günü sona erecektir. Halbuki ihtar tebliği bu tarihten 1 gün sonra 20/03/2010 tarihinde yapılmıştır. Kamu düzenine ilişkin bu hususun mahkemece res’en nazara alınarak davanın esasına girilmeksizin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verebilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 17.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın