Evlat Edinilenin Mirasçılığı | Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması

 

Grandmother and granddaughter having tea party

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/9582

K. 2015/10884

T. 17.9.2015

• EVLAT EDİNİLENİN HALEFİYET YOLUYLA MİRASÇI OLAMAMASI ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Miras Payı Oranında Tescili Talebi/Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği – Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği/Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağından Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedileceği )

• TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE MİRAS PAYI ORANINDA TESCİLİ TALEBİ ( Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği/Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği – Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağı/Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedimesi Gerektiği )

• EVLAT EDİNEN KİŞİNİN KÖK MURİSTEN ÖNCE VEFAT ETMESİ ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Miras Payı Oranında Tescili Talebi/Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği – Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği/Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağından Evlatlık Olan Davacının Davasının Reddedileceği )

4722/m.17

743/m. 447

ÖZET : Davacı, tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davacının kendisini evlat edinen kişi, kök muristen önce vefat etmiştir. Evlat edinenin ölümü ile aradaki ilişkinin sona ereceği, evlat edinilenin halefıyet yoluyla mirasçı olamayacağı gerekçesiyle evlatlık olan davacının davasının reddine karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakan İ. Ö.’ün mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla 417 ( yeni 132 ada 31 ) ve 830 ( yeni 132 ada 34 ) parsel sayılı taşınmazları satış suretiyle oğulları davalılara intikal ettirdiğini, dava dışı mirasçılar Z. S. ve Ş. Ç.’ın aynı taşınmazlar için aynı nedenle açtıkları davada Tekkeköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.03.2006 tarih, 2004/72 esas, 2006/60 karar sayılı ilamı ile anılan temlikin muvazaalı olduğunun tespit edildiğini ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, murisin kendisinden önce ölen kızı H. Ü.’ün evlatlığı olan davacının kök muris İ. Ö.’ün mirasçısı olmadığından eldeki davayı açma hakkı bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının kendisini evlat edinen H.’nın 10.12.1990 tarihinde, kök muris İ. Ö.’ün ise 19.05.2002 tarihinde öldüğü, evlatlık olan davacının 743 sayılı yasanın 447. maddesi ve 4722 sayılı yasanın 17. maddeleri gereğince evlat edinenin ölümü ile aradaki ilişkinin sona ereceği, evlat edinilenin halefıyet yoluyla mirasçı olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakimi raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 2.50.-TL. bakiye onama harcının temyiz, eden davacıdan alınmasına, 17.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın