Boşanma | Ölüm

 

          T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E.2011/16598

K.2011/15889

T.17.10.2011

  • BOŞANMA
  • ÖLÜM
  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
  • TEDBİR NAFAKASI

Özet: Boşanma davası devam ederken davacının ölmesi nedeniyle evlilik birliğinin sona ermesi halinde, mahkemece davacının mirasçıları lehine Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Ancak, tahakkuk eden ve mııacceliyet kazanan tedbir nafakasını talep hakkı ölenin mirasçılarına geçer.

  • 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 169 ,Madde 174]

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından, tedbir nafakası, maddi ve manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

1-  Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi gereğince boşanma sebe­biyle maddi ve manevi tazminata, evliliğin boşanma ile sona ermesi halinde hükmedilebilir. Evlilik birliği boşanma ile değil, davacının 04.06.2010 tarihinde ölümüyle sona erdiğine göre, ölen davacının mirasçısı olan anne ve babasılehine Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-   Davacı,   boşanma  davası  devam  ederken  04.06.2010  tarihinde ölmüştür. Ölüm halinde, tahakkuk eden ve muacceliyet kazanan nafakaları talep hakkı ölenin mirasçılarına intikal eder. Yargılama sırasında 04.03.2009 tarihli oturumda ara kararı ile davacı lehine dava tarihinden itibaren aylık 200 TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Ara kararı ile takdir edilmiş olan tedbir nafakasının infazı mümkündür. O halde, dava tarihinden davacının ölüm tarihine kadar geçen süreye kadarki tedbir nafakası, muaccel hale gelmiş demektir. Muacceliyet kazanan nafakayı talep hakkı ölenin mirasçılarına intikal etmiştir. Davalı da ölenin mirasçısı olduğuna göre, takdir edilen aylık 200 TL tedbir nafakasının tamamından davalı sorumlu olacak şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar dü­zeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın