Tazminat Ve Nafaka Talebi | Boşanma

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4431

K. 2011/5559

T. 29.3.2011

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ ( Davalı Karşı Davacının Boşanma Davası Bulunmadığı Halde Boşanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• BOŞANMA HÜKMÜ ( Davalı Karşı Davacının Tazminat ve Nafaka Talep Ettiği – Davalı Karşı Davacının Boşanma Davası Bulunmadığı Halde Boşanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• NİSPİ HARCIN TAMAMLANMASI ( Davalı Karşı Davacının Tazminat ve Nafaka Talep Ettiği – İstediği Tazminat Miktarı İle Nafakanın Bir Yıllık Tutarının Toplamı Üzerinden Nispi Harcın Tamamlatılacağı )

1086/m.72

492/m.30-32

ÖZET : Davalı-karşı davacının davası tazminat ve nafakaya ilişkindir. Boşanma davası bulunmadığı halde; davalı-karşı davacının boşanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Davalı-karşılık davacı, istediği tazminat ve nafaka için karşı dava dilekçesi vererek başvurma harcını ve maktu peşin harcını yatırmıştır. İstediği tazminat miktarı ile nafakanın bir yıllık tutarının toplamı üzerinden nispi harcını tamamlaması için süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukanda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar, nafakalar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Davalı-karşı davacı Hülya’nın karşılık davası tazminat ve nafakaya ilişkindir. Boşanma davası bulunmadığı halde; “davalı-karşı davacı Hülya’nın boşanma davasının kabulüne” şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır ( H.U.M.K. madde 72 ).

2-) Davalı-karşılık davacı Hülya, istediği tazminat ve nafaka için karşı dava dilekçesi vererek başvurma harcını ve maktu peşin harcını yatırmıştır. İstediği tazminat miktarı ile nafakanın bir yıllık tutarının toplamı üzerinden nispi harcını tamamlaması için süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekirken ( Harçlar Kanunu madde 30-32 ) bu eksiklik giderilmeden yargılamaya devamla yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın