İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8688 K. 2017/6959 T. 6.12.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 tarih ve 2014/890-2015/289 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

Elektrik Bedellerinin Tahsili | İtirazın İptali Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10867 K. 2015/3555 T. 5.3.2015 • ELEKTRİK BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Dava Konusunda Uzman Başka Mühendis Bir Bilirkişiye Verilmesi ve Bilirkişiden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Elektrik Bedellerinin Tahsili | İtirazın İptali Davası

Faturaya Dayanan Alacak Talebi | İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7874 K. 2014/11494 T. 19.6.2014 • FATURAYA DAYANAN ALACAK TALEBİ ( İtirazın İptali Davası – Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabulünün Gerektiği ) • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayanan Alacak Talebi – Davacı … Devamını oku…Faturaya Dayanan Alacak Talebi | İnkar Tazminatı

Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18510 K. 2013/10953 T. 24.6.2013 • KİRA BEDELİ APARTMAN GİDERİ SU PARASI ALACAĞI ( Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın İptali/Kiracının Kira Bedeli Dışındaki Taahhütlerine Teminat Olmak Üzere Güvence Verdiği – Güvence Bedelinin Alacağa Karşı Mahsup Edilmesinin Diğer Alacaklardan Vazgeçildiği Anlamına Gelmediği ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Sözleşmesi … Devamını oku…Güvence Bedeli | İtirazın İptali Davası | Kira Hukuku

Faturaya Dayalı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2137 K. 2013/5405 T. 27.3.2013 • FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Ödemenin Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Belirtilmemiş İse Muaccel Olan Borca Mahsup Edileceği ) • FATURA DÜZENLENMESİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER ( Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği ) … Devamını oku…Faturaya Dayalı İcra Takibi

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/553 K. 2013/10225 T. 18.4.2013 • KREDİ KARTI BORCU NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Sözleşmesinin İncelenmesinde Sözleşmenin Tarafının Davalı Olduğu – Diğer Davalının Herhangi Bir İmzası ve Kefaleti Bulunmadığından Diğer Davalı Yönünden Reddinin Doğru Olduğu ) • İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe … Devamını oku…Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Yapılan Takibe İtirazın İptali

İtirazın İptali Davası | Faturalar

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/25737 K. 2013/1823 T. 29.1.2013 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Faturalar Nedeni İle Takip Tarihi Öncesinde Davalıyı Temerrüde Düşürdüğüne Dair Delil Bulunmadığından Takip Tarihindeki İşlemiş Faiz Alacağı Noktasında Reddedileceği ) • FATURALAR NEDENİ İLE TAKİP TARİHİ ÖNCESİNDE DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI ( Takip Talebindeki … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | Faturalar

İtirazın İptali Davası

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15940 K. 2012/1382 T. 2.2.2012 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Yetkisiz İcra Dairesinde Yürütülen Takipte Borca İtiraz Edildiği – Yetkili İcra Dairesinde Takibe Devam Ettikten Sonra Alacaklının Bu Davayı Açabilmesi İçin Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi ve Borçlunun Borca İtiraz Etmesi Gerektiği) • YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE YÜRÜTÜLEN TAKİP (Borçlunun Borca … Devamını oku…İtirazın İptali Davası

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi | Kanun Yoluna Başvuru

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/327 K. 2012/1023 T. 30.1.2012 • İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ ( Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurma Olanağı Getirildiği – Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Öncelikle Kararın Taraflara Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi ve Süresi İçerisinde Temyiz Edilmiş Olması Gerektiği/Ayrıca Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği ) • KANUN YOLUNA BAŞVURU OLANAĞI ( … Devamını oku…İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi | Kanun Yoluna Başvuru

Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/19-366 K. 2011/408 T. 15.6.2011 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı ) • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İtirazın İptali Davası – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini … Devamını oku…Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık