İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/2465

K. 2017/18392

T. 28.12.2017

• İSTİRDAT DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• DAVACI ŞİRKETİN KİRACI SIFATIYLA TARAF OLMASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• KİRA BEDELİNİN KİRAYA VERENE MÜKERRER OLARAK ÖDENMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m.72

ÖZET : Taraflar arasında görülen Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dosyasında, ödemeyi yapan davacı şirketin kiracı sıfatıyla taraf olduğunun sabit olduğu da dikkate alınarak, ilgili yıl Temmuz ayı kira bedelinin kiraya verene mükerrer olarak ödenmiş olduğu gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir

DAVA : Taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar; davalının, davacılardan birinin icra takibi başlattığını, icra dosyasına 2009 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için 3 aylık kira bedelini yatırdıklarını, aynı zamanda davalı hesabına banka yolu ile 2009 yılı Temmuz ayı ile 2010 yılı Mart ayı arası olmak üzere sekiz aylık kira bedeli ödediklerini, davalıya borçlu olmadıkları halde icra tehdidi ile 6.907 TL ödediklerini ileri sürerek, 6.907.TL’sının istirdatına karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı; kiracı hakkında ödenmeyen kira bedelleri için icra takibi başlattıklarını ve kira bedelinin ödendiğini, ödemenin rıza ile yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Davacının 2009 yılı Temmuz ayına yönelik temyiz taleplerinin incelenmesine gelince;

Davacı ile davalı arasında imzalanan 01.09.2000 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davalı kiraya veren 09.07.2009 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2009 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ayları ödenmeyen 5.775 TL kira alacağının tahsilini istemiştir. Davacı borçlu 12.03.2010 tarihinde yapılan hacizde kira borcunu ödemek istediğini beyan etmiş, aynı gün icra dosyasına 6.907 TL ödeme yapılmıştır. Yine davacı şirket tarafından davalı hesabına 10.12.2009 tarihinde, sekiz aylık kira bedeli açıklaması ile 16.100 TL ödeme yapılmıştır. Davacı kiracı bu ödemeyi, 2009 yılı Temmuz ayı ile 2010 yılı Mart ayı arası olmak üzere açıklamıştır. Davalı kiraya veren ise; ödemede açıklama yapılmadığını, ödemenin kiracı tarafından yapılmadığını ileri sürmüştür.

Mahkemece bu durumda, taraflar arasında görülen 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/540 E. Sayılı dosyasında, ödemeyi yapan davacı şirketin kiracı sıfatıyla taraf olduğunun sabit olduğu da dikkate alınarak, 2009 yılı Temmuz ayı kira bedelinin kiraya verene mükerrer olarak ödenmiş olduğu gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeplerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlere hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK’ nun geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK’ nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın