Fazla Çalışma Ücretinin İşçilere Ödenmemesi

Fazla Çalışma Ücretinin İşçilere Ödenmemesi

avukat

T.C. YARGITAY

Yedinci Hukuk Dairesi

E.2014/5775

K.2014/12831

T.09.06.2014

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN İŞÇİLERE ÖDENMEMESİ

TEFTİŞ RAPORLARI

HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ

HUKUKİ YARAR YOKLUĞU

 Özet: İş müfettişlerince yapılan denetlemede, fazla çalışma ücretlerinin işçilere ödenmediği şeklinde rapor düzenlenmiş olup, düzenlenen raporlar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdir. Raporlarda tespiti yapılan hususlarla ilgili davacı işverenin hukuki menfaatinin etkilenmesi ihtimali söz konusu olduğu gibi, teftiş raporunda ismi geçen işçilerin de hukuki menfaati etkileneceğinden, hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında teftiş raporunda ismi geçen işçiler davaya dahil edilip ifadelerine başvurulmalı, taraflarca dayanılan tüm deliller toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

  • 4857 s. İŞ KANUNU [Madde 92]

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, davacıya ait işyerinde iş müfettişlerince yapılan denetlemede, işyerinde fazla çalışma yapılmasına karşın fazla çalışma ücretlerinin işçilere ödenmediği şeklinde gerçek durumu yansıtmayan tespitlere dayanan rapor düzenlenmiş olduğunu belirterek söz konusu raporun iptalini talep etmiştir.

Davalı vekili, kurum müfettişlerince davalıya ait işyerinde yapılan teftişte tespiti yapılan hususların gerçek çalışma koşullarını ortaya koyduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, hukuki yarar yokluğu nedeniyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamına göre davacı tarafa ait işyerinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince 22.01.2013-31.01.2013 tarihleri arasında yapılan teftiş sonucu işyerindeki çalışma koşullarına dair rapor düzenlendiği ve bu raporun davacıya tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Davanın yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92. maddesidir. Anılan maddenin 3. fıkrasında “…Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yasanın açık hükmüne göre iş müfettişlerince düzenlenen raporlar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belgelerdir. Bu raporlarda tespiti yapılan hususlar ilgili taraf için mükellefiyetler doğurabileceğinden davacı işverenin hukuki menfaatinin etkilenmesi ihtimali söz konusu olduğu gibi teftiş raporunda ismi geçen işçilerinde hukuki menfaati etkilenecektir. Bu nedenle Mahkemece hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında teftiş raporunda raporda ve teftiş tutanaklarında ismi geçen işçiler davaya dahil edilerek ifadelerine başvurulmalı,yine taraflarca dayanılan tüm deliller toplanmalı ve oluşan sonuca göre karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozma sebebidir.

Sonuç:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 09.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın