Faturaya Dayalı İcra Takibi

Faturaya Dayalı İcra Takibi

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2137

K. 2013/5405

T. 27.3.2013

• FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Ödemenin Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Belirtilmemiş İse Muaccel Olan Borca Mahsup Edileceği )

• FATURA DÜZENLENMESİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER ( Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )

• MAHSUP ( Fatura Düzenlenmesinden Sonra Yapılan Ödemeler – Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )

818/m.85,86

6098/m.101,102

ÖZET : Davacı tarafından davalı aleyhine faturaya dayanılarak icra takibinde bulunulmuştur. Davalı takibe itirazında davacıya olan borcunu ödediğini bildirmiştir. Ödemenin hangi alacağa mahsup edileceği hususunun 818 Sayılı BK.nun 85 ve 86. ( 6098 Sayılı BK.nun 101 ve 102 ) maddelerine göre tayin edilmesi gerekir. 818 sayılı BK.nun 86. maddesine göre, ödemenin hangi alacağa ilişkin olduğu belirtilmemiş ise muaccel olan borca mahsup edilir. Fatura düzenlenmesinden sonra yapılan ödemelerin takip ve dava konusu borca mahsuben yapıldığına ilişkin anılan kanun hükmü gözetilerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine faturaya dayalı olarak başlatılan icra takibinin davalının itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, takip konusu fatura bedelini ödediğini, takip öncesi temerrüde düşürülmediğini belirterek davanın reddine ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, davalı yanca borcun ödendiğine dair herhangi bir belge sunulmadığı, davalı yanca yapılan ödemelerin takibe konu faturalara ilişkin olup olmadığının tespit edilemediği,temerrüt şartlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle davalının takibe vaki itirazının asıl alacak üzerinden iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin ve icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine 28.07.2010 tarihli faturaya dayanılarak icra takibinde bulunulmuştur. Davalı takibe itirazında davacıya olan borcunu ödediğini bildirmiştir. Ödemenin hangi alacağa mahsup edileceği hususunun 818 Sayılı BK.nun 85 ve 86. ( 6098 Sayılı BK.nun 101 ve 102 ) maddelerine göre tayin edilmesi gerekir. 818 sayılı BK.nun 86. maddesine göre, ödemenin hangi alacağa ilişkin olduğu belirtilmemiş ise muaccel olan borca mahsup edilir. Fatura düzenlenmesinden sonra yapılan ödemelerin takip ve dava konusu borca mahsuben yapıldığına ilişkin anılan kanun hükmü gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün hükmü temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın