Faizin İptali İstemi

Faizin İptali İstemi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/33054
K. 2011/13913
T. 4.7.2011
• FAİZİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Faiz Hesabına Esas Alınan ve Buna Bağlı Olarak Fazla Faiz Hesabının Yapıldığı T.C Merkez Bankası’nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı – Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
• BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FAİZ HESABI ( Esas Alınan ve Buna Bağlı Olarak Fazla Faiz Hesabının Yapıldığı T.C Merkez Bankası’nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı – Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
• YANLIŞ HESAPLAMA YAPILMASI ( T.C Merkez Bankası’nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı – Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
1086/m.275
ÖZET : Borçlu vekili takip konusu ilama aykırı olarak fazla istenen faizin iptalini istemiş, mahkemece bilirkişiden alınan rapor gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda faiz hesabına esas alınan …. arası gün sayısı ve buna bağlı olarak fazla faiz hesabının yapıldığı TC Merkez Bankası’nın faiz oranları ile ilgili değişiklik dönemlerinin rapora tam olarak yansıtılmadığı görülmektedir. Yanlış hesaplamanın giderilerek buna göre hüküm kurulması gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1 – Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 17,15 TL onama harcının mahsubuna bakiye 1,25 TL harcın temyiz edenden alınmasına,
2 – Borçlu vekilinin temyiz itirazının incelenmesinde; Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekili takip konusu ilama aykırı olarak fazla istenen faizin iptalini istemiş, mahkemece bilirkişiden alınan 3.6.2010 tarihli rapor gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir.
Hükme esas alınan N. K. imzalı 3.6.2010 tarihli bilirkişi raporunda faiz hesabına esas alınan 25.5.2005-20.12.2005 arası ile 28.12.2007 ve 9.4.2009 arası gün sayısı ve buna bağlı olarak fazla faiz hesabının yapıldığı T.C. Merkez Bankası’nın faiz oranları ile ilgili değişiklik dönemlerinin rapora tam olarak yansıtılmadığı görülmektedir. Yanlış hesaplamanın giderilerek buna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 2 ) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ) 04.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın