Boşanma | Yoksulluk Nafakası

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/11766

K. 2006/18043

T. 20.12.2006

• BOŞANMA ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Takdiri Gerektiği )

• KUSUR ( Davalının Kusurunu Kanıtlayamadığından Red İle Sonuçlanan İlk Davayı Açan ve Boşanma Sebebi Yaratan Davacı Koca Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Tamamen Kusurlu Olduğu – Davalı Kadın Yararına Uygun Bir Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği )

4721/m.166/son,175

ÖZET : Davacı koca Türk Medeni Kanununun 166 /son maddesine dayanarak açtığı bu davada davalının kusurunu kanıtlayamadığından red ile sonuçlanan ilk davaya açan ve boşanma sebebi yaratan davacı koca boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurludur. Davalının boşanma sebebiyle yoksulluğa düşeceği de belirlenmiş olmakla Türk Medeni Kanununun 175. maddesi uyarınca davalı kadın yararına uygun bir yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Taraflar arasında görülüp red ile sonuçlanan Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/207 esas – 214 karar sayılı dosyasında Dairemizin 6.7.2001 gün ve 2001/9159 esas – 10681 karar sayılı ilamı ile ikinci tanık listesinde ismi geçen davacı tanığı Teslime’nin beyanına itibar edilemeyeceği, tanık Naciye’nin beyanında geçen olaylardan sonra ise evlilik birliğinin devam ettiği belirtilerek kocanın açtığı boşanma davasının reddinin gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle dava red edilip kesinleşmiştir. Davacı koca Türk Medeni Kanununun 166 /son maddesine dayanarak açtığı bu davada davalının kusurunu kanıtlayamadığından red ile sonuçlanan ilk davaya açan ve boşanma sebebi yaratan davacı koca boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurludur. Davalının boşanma sebebiyle yoksulluğa düşeceği de belirlenmiş olmakla Türk Medeni Kanununun 175. maddesi uyarınca davalı kadın yararına uygun bir yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. bentte açıklanan sebeplerle yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, hükmün diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatıran geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın