Değer Kaybından Doğan Tazminat | Ayıp İhbarı Süresi

T.C.YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi E.2014/15004 K.2014/17813 T.05.06.2014 DEĞER KAYBINDAN DOĞAN TAZMİNAT AYIPLI/EKSİK İFA AÇIK/GİZLİ AYIP AYIP İHBARI SOSYAL TESİS ALANLARI DAVA SÜRESİ Özet:Satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı Kanun ’un 4. maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan … Read more…

Kısmi Dava | Yıllık İzin Ücreti

T.C. YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/7778 K.2014/14859 T. 30.06.2014 YILLIK İZİN ÜCRETİ KISMİ DAVA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SEÇENEKLİ HESAPLAMA YAPILMASI Özet: Davacı tarafça açılan yıllık izin ücreti alacaklarının tahsili davası kısmi dava olup, her eda davası tespit hükmünü de içermek zorundadır. Kısmi dava açılması muhtemel ek dava için bağlayıcı nitelikte olduğundan, hükme esas alının bilirkişi ra­porunda … Read more…

Tenkis Davası

              T.C.       YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E.2013/10332 K.2013/12170 T. 09.09.2013 TENKİS DAVASI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Özet:Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Davanın temlikten 19 yıl sonra, miras bırakanın Ölüm tarihinden … Read more…

Kiralananın Geç Tahliyesi | Cezai Şart

    T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2014/6441 K.2014/10227 T.23.09.2014   KİRALANANIN GEÇ TAHLİYESİ NEDENİYLE CEZAİ ŞART CEZA MİKTARININ HAK, ADALET VE NESAFET KURALLARINA UYGUN OLMASI CEZA MİKTARININ İNDİRİLMESİ   Özet: 28. 04.1995 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi ile taşınmaz hazine tarafından davalı vakfa, pazarlık usulü ile kiraya verilmiş, sözleşmede kira süresinin … Read more…

Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

T.C.YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi E.2012/6437 K.2013/536 T.31.01.2013 MENFİ TESPİT DAVASI ESER SÖZLEŞMESİ ESER TESLİMİNİN İSPAT YÜKÜ MALEN KAYDI Özet: Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde eserin teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü yükleniciye ait olup, ödeme için verilen bonolarda yer alan malen kaydının bonoların mal karşılığı verildiğini gösterse de, eser sözleşmesine konu teşkil eden malların teslim alındığını göstermeyeceği gözetilmelidir. … Read more…

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E.2013/13651 K.2013/12913 T. 26.09.2013  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT YETKİLİ MAHKEME KESİN YETKİ KURALI SEÇİMLİK HAK Özet: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi­risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah­kemesinde de … Read more…

Şirket Genel Kurul Kararının İptali

  T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/15478 K.2013/2491 T.13.02.2013 ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İMTİYAZIN PAYA BAĞLANMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMESEL HAKLAR ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ   Özet: Paya değil de “kişi”ye, “sıfat”a veya “makam ”a bağlanan haklar, üstünlükler ve imkanların, 6762 sayılı Türk Tica­ret Kanununa göre imtiyaz olmayıp, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek “akdi hak”lar diye … Read more…

Limited Şirketlerde Temsil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10695 K. 2004/14195 T. 21.12.2004 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı ) • LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden … Read more…

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5859 K. 2013/14013 T. 9.5.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (İş Güvencesi Kapsamı/Davalı İşverende Çalışan İşçilerin 30 ve Üzeri Olup Olmadığının Araştırılacağı – Türkiye Genelinde Başka İşyerleri Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği) • FESİH BİLDİRİM TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ (Türkiye Geneli Başka Bir … Read more…

Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/14-1177 K. 2014/964 T. 26.11.2014 • YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Ödemelerle İlgili Sunduğu Banka Dekontları İle Tahsilat ve Tediye Makbuzları Hakkında Davalı Tarafça Kalem Kalem Açıklama Yapılmasının Sağlanması Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – … Read more…