Tazminat Davaları | Maddi Tazminat | Manevi Tazminat

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI –  MADDİ TAZMİNAT – MANEVİ TAZMİNAT Günümüzde trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle uygulamada çok sık karşılaşılan dava türlerinden biri de trafik kazalarından doğan tazminat davaları olup, maddi ve manevi tazminat talep edilebilen davalardır. Trafik kazalarında ölüm ya da yaralama veyahut da maddi zararla sonuçlanan bir olay söz konusudur. Bir olayın trafik … Read more…

Yaş Tashihi – Yaş Düzeltme Davası

YAŞ TASHİHİ – YAŞ DÜZELTME DAVASI Yaş tashihi yani diğer adıyla yaş düzeltme davaları kamu düzenini ilgilendiren davalardan olup, uygulamada sıkça sorulan ve karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zira yaş düzeltme davası ile kişinin yaşının büyültülmesi ya da yaşın küçültülmesi sağlanmakta olup, aslında kamu düzenini ilgilendiren bir dava olmasından dolayı ancak bir kez açılabilmektedir. Çünkü … Read more…

İcra Takibi | Cebri İcra | Haciz

İCRA TAKİBİ – CEBRİ İCRA – HACİZ İcra ve İflas Hukuku hem özel hukukun hem de kamu hukukunun özelliklerini taşımakta olup, Cebri İcra Hukuku – Takip Hukuku diye de adlandırılmaktadır. Günümüzde borcunu kendi isteğiyle ödemeyen borçlu, alacaklının başvurması üzerine devletin Cebri icra organları tarafından borcunu ödemeye zorlanabilmektedir. Yani alacaklı kendisi ya da vekil tayin ettiği … Read more…

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ Anonim Şirketlerde hisse devri şirketin devamı süresince uygulamada sıkça rastlanılan bir konudur. Anonim Şirketlerde hisse devri durumunda herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülüyorsa yine uygulamada hukuki prosedüre çok önem verilmemekte olup, bu durum da ileride ihtilaf ve sorunlara yol açabilmektedir. Hisse devirleri türlerine göre Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde hisse devri … Read more…

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, gerek ülkemizde gerekse dünyada sıkça karşılaşılan ve özellikle ticari hayatta ve ticari ilişkilerde önemli bir sorun teşkil eden bir konudur. Haksız rekabet aslında hukuki aykırı olmayan yani yasal olan normal bir rekabetin suiistimal edilmiş hali olup kötü niyet barındırdığından, haksız fiil oluşturmaktadır. Çünkü aldatıcı olan ve objektif iyi niyet kurallarına uygun … Read more…

Kira Tespit Davası

                                    KİRA  TESPİTİ  DAVASI               Kira tespitine ilişkin uyuşmazlıklar uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardandır. Bu nedenle kira bedelin tespiti için kira tespiti davası açılabilmektedir. Kira tespiti davasını, mal sahibi ya da kiraya veren açabilmektedir. Kira sözleşmesinin bitiminden en geç 15 gün içerisinde ihtarın kiracıya tebliğ edilmiş olması veya dava dilekçesinin aynı süre içerisinde kiracıya … Read more…

Sanığın Savunma Hakkı | Sanık Hakkı

SANIĞIN SAVUNMA HAKKI ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ – SANIK AVUKATI Sanık kavramı ile savunma hakkı kavramı birbiriyle yakın ilişkide olan iki farklı kavramdır. Sanık, suçlu olduğuna dair yoğun kuşku altında bulunulan ancak suçlu olduğu henüz bilmeyen kimsedir. Suçluluğu ispatlanana (hükmen sabit oluncaya) kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı Anayasamızda yer almaktadır. Savunma hakkı da Anayasal bir … Read more…

Ecri Misil Davası

  ECRİ  MİSİL  DAVASI               Ecri misil bir malın kullanılmasından kaynaklanan menfaatin para olarak takdiridir. Başka bir ifadeyle ecri misil eşya hukukunda kötü niyetli olan zilyedin malı kullanmasından doğan sorumluluğu kapsamında ödemek zorunda kaldığı tazminattır. Uygulamada kötü niyetli olan zilyedin hak sahibine ödemek zorunda kaldığı tazminata ecri misil denilir.             Ecri misil talebinde bulunabilmek … Read more…

Kıdem Tazminatı | ihbar Tazminatı | İş Davaları

                     KIDEM   TAZMİNATI    VE   İHBAR TAZMİNATI – İŞ DAVALARI               İş sözleşmesi kanunda belirtilmiş olan hallerden biri ile sona eren ve kanunda belirtilen asgari sürenin üstünde çalışan işçiye ya da işçinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, işverence ödenen ve miktarı da işçinin işyerinde çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen para, kıdem tazminatı olarak adlandırılmıştır. … Read more…

Veraset İlamı | Mirasçılık Belgesi | Veraset Belgesi

                                    VERASET  İLAMI  – MİRASÇILIK BELGESİ – VERASET BELGESİ                 Bir kimsenin ölümü sonrasında, hayatın olağan akışında miras durumu ve bu mirasın ölenin mirasçıları tarafından yasal paylaşımı sorunu ortaya çıkmakta olup, özellikle bu bakımdan veraset ilamı yani diğer adıyla mirasçılık belgesi önem arz etmektedir.             Çünkü mirasçıların, mirasta yer alan mallar ve … Read more…