Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu Kararı

Güvenli İnternet Hizmeti usul ve esasları İnternet Kurulu başkanlığında yapılan STK toplantısı raporu doğrultusunda değiştirilerek düzenlendi. Güvenli İnternet Hizmeti, değişikliklerin yapılması  doğrultusunda 3 ay sonraya ertelendi. 22 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından  uygulanması planlanan Güvenli İnternet Hizmeti’ne ilişkin usul ve esaslar 10 günlük süre ile kamuoyu görüşüne açılarak BTK sitesinde yayınlandı. Profil … Read more…

Ticari İşletme Rehni

TİCARİ  İŞLETME  REHNİ Kanunumuzda ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için belirlenen sınırı aşan gelir sağlamayı amaçlayan faaliyetlerin bağımsız ve devamlı olarak yürütüldüğü işletmeye denilmektedir. Dolayısıyla ticari işletmede bir arada bulunan dört temel özelliğin iktisadi faaliyet, bağımsızlık, devamlılık, kapasite olduğu sonucuna varılabilir. Ticari işletmenin temel nitelikleri nazara alındığında ticari hayatta bazen dışarıdan sermaye … Read more…

İptal Davası

İPTAL  DAVASI İdare hukuku kapsamındaki dava türlerinden birisi de iptal davasıdır. İptal davası ile idarenin hukuka aykırı olan işlemleri iptal edilir. Yani iptal davasının konusu idari işlemlerdir. Dolayısıyla iptal davasının amacının idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. İptal davası ile hukuka aykırı işlem iptal edilerek idari işlem ortadan kalkmaktadır. Ancak mahkemece iptal edilmiş olan … Read more…

Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

GAYRİMENKUL – TAŞINMAZ   SATIŞ  VAADİ  SÖZLEŞMESİ Gayrimenkul, arz üstünde sabit bulunan arsa,  bahçe, tarla, apartman vs. gibi niteliğini, değerini kaybetmeksizin bir yerden başka bir yere götürülmesi, nakledilmesi mümkün olmayan mal, diğer adıyla taşınmazdır. Gayrimenkul mülkiyeti de bu mallar üstünde söz konusudur. Gayrimenkul (taşınmaz)mülkiyetinin konusu kanunda sayılmaktadır: Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tapu kütüğünde ayrı … Read more…

Boşanma | Boşanma Sebepleri

BOŞANMA  – BOŞANMA SEBEPLERİ   Aile kavramının toplumumuzun temelini oluşturduğu anayasamızda yer almakta olup, anayasamızca ailenin korunması amaçlanmıştır. Yani devlet, anayasamızca ailenin koruması için gerekli olan tedbirleri almakla görevli kılınmıştır. Aile özellikle toplumsal bakımdan gerçekten önemli olan bir kurumdur. Bu nedenle evliliğin ve aile kurumunun nedensiz ya da ufak- önemsiz boşanma sebepleri olarak gösterilen sebeplerle … Read more…

İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN   HAKLARI İnsan hakları, ayrım (ırk, dil, cinsiyet, din ayrımı gibi)  gözetmeden bütün insanların yararlanabildiği, sahip oldukları haklardır. İnsan haklarının gelişimi, tarihçesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tarihi süreç içerisinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de hem ulusal hem de uluslararası pek çok yasanın temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geniş bir insan hakları  … Read more…

Deniz Hukuku | Uluslararası Deniz Hukuku

DENİZ HUKUKU Denizlerin ve okyanusların kullanılmasından kaynaklanan sorunlar ve çözümleri ile hukuki olarak ilgilenen hukuk dalı deniz hukukudur. Deniz hukukunun uluslararası hukukun alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Denizlerin ve yine okyanusların sadece ulaşım gayeli olarak değil de ekonomik amaçla da kullanımı nazara alındığında deniz hukuku konularının, sorun ve çözümlerinin kapsamlı olduğu da anlaşılmaktadır. Keza denizlerin devletler … Read more…

Ortaklıklar ve Kooperatif – Adi Şirketler Hukuku

ORTAKLIKLAR  VE  KOOPERATİF – ADİ ŞİRKET   Günümüzde hukuksal bakımdan ortaklık olarak kabul gören ortaklık kavramında, bir araya gelen insanların ilişkilerinde belirli oranda bir sıklık ile ortak amaç türünde belirli olma söz konusudur. Ortaklık çeşitlerini pek çok açıdan değişik şekilde şekillerde sınıflandırmamız mümkündür: Kişi veya sermaye ortaklıkları yada tüzel kişiliğe sahip olan-olamayan ortaklıklar veya üçüncü … Read more…

Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet

KIYMETLİ  EVRAK – BONO –ÇEK –POLİÇE – SENET Kıymetli evrak Ticaret Kanunumuzda tanımlanmış olup, senede bağlı olan hakkın senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Dolayısıyla senet ve devredilebilir bir hak (iktisadi bir değer taşıyan) ile sadece senetle beraber devredilebilen bir hak olarak kıymetli evrak unsurlarını belirleyebiliriz. Kıymetli evrak tanımı ile unsurlarından anlaşılacağı üzere; … Read more…

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir. Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; … Read more…