Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

GAYRİMENKUL – TAŞINMAZ   SATIŞ  VAADİ  SÖZLEŞMESİ Gayrimenkul, arz üstünde sabit bulunan arsa,  bahçe, tarla, apartman vs. gibi niteliğini, değerini kaybetmeksizin bir yerden başka bir yere götürülmesi, nakledilmesi mümkün olmayan mal, diğer adıyla taşınmazdır. Gayrimenkul mülkiyeti de bu mallar üstünde söz konusudur. Gayrimenkul (taşınmaz)mülkiyetinin konusu kanunda sayılmaktadır: Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tapu kütüğünde ayrı … Read more…

Boşanma | Boşanma Sebepleri

BOŞANMA  – BOŞANMA SEBEPLERİ   Aile kavramının toplumumuzun temelini oluşturduğu anayasamızda yer almakta olup, anayasamızca ailenin korunması amaçlanmıştır. Yani devlet, anayasamızca ailenin koruması için gerekli olan tedbirleri almakla görevli kılınmıştır. Aile özellikle toplumsal bakımdan gerçekten önemli olan bir kurumdur. Bu nedenle evliliğin ve aile kurumunun nedensiz ya da ufak- önemsiz boşanma sebepleri olarak gösterilen sebeplerle … Read more…

İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN   HAKLARI İnsan hakları, ayrım (ırk, dil, cinsiyet, din ayrımı gibi)  gözetmeden bütün insanların yararlanabildiği, sahip oldukları haklardır. İnsan haklarının gelişimi, tarihçesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tarihi süreç içerisinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de hem ulusal hem de uluslararası pek çok yasanın temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geniş bir insan hakları  … Read more…

Deniz Hukuku | Uluslararası Deniz Hukuku

DENİZ HUKUKU Denizlerin ve okyanusların kullanılmasından kaynaklanan sorunlar ve çözümleri ile hukuki olarak ilgilenen hukuk dalı deniz hukukudur. Deniz hukukunun uluslararası hukukun alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Denizlerin ve yine okyanusların sadece ulaşım gayeli olarak değil de ekonomik amaçla da kullanımı nazara alındığında deniz hukuku konularının, sorun ve çözümlerinin kapsamlı olduğu da anlaşılmaktadır. Keza denizlerin devletler … Read more…

Ortaklıklar ve Kooperatif – Adi Şirketler Hukuku

ORTAKLIKLAR  VE  KOOPERATİF – ADİ ŞİRKET   Günümüzde hukuksal bakımdan ortaklık olarak kabul gören ortaklık kavramında, bir araya gelen insanların ilişkilerinde belirli oranda bir sıklık ile ortak amaç türünde belirli olma söz konusudur. Ortaklık çeşitlerini pek çok açıdan değişik şekilde şekillerde sınıflandırmamız mümkündür: Kişi veya sermaye ortaklıkları yada tüzel kişiliğe sahip olan-olamayan ortaklıklar veya üçüncü … Read more…

Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet

KIYMETLİ  EVRAK – BONO –ÇEK –POLİÇE – SENET Kıymetli evrak Ticaret Kanunumuzda tanımlanmış olup, senede bağlı olan hakkın senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Dolayısıyla senet ve devredilebilir bir hak (iktisadi bir değer taşıyan) ile sadece senetle beraber devredilebilen bir hak olarak kıymetli evrak unsurlarını belirleyebiliriz. Kıymetli evrak tanımı ile unsurlarından anlaşılacağı üzere; … Read more…

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir. Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; … Read more…

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat | Manevi Tazminat

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI –  MADDİ TAZMİNAT – MANEVİ TAZMİNAT Günümüzde trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle uygulamada çok sık karşılaşılan dava türlerinden biri de trafik kazalarından doğan tazminat davaları olup, maddi ve manevi tazminat talep edilebilen davalardır. Trafik kazalarında ölüm ya da yaralama veyahut da maddi zararla sonuçlanan bir olay söz konusudur. Bir olayın trafik … Read more…

Yaş Tashihi – Yaş Düzeltme Davası

YAŞ TASHİHİ – YAŞ DÜZELTME DAVASI Yaş tashihi yani diğer adıyla yaş düzeltme davaları kamu düzenini ilgilendiren davalardan olup, uygulamada sıkça sorulan ve karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zira yaş düzeltme davası ile kişinin yaşının büyültülmesi ya da yaşın küçültülmesi sağlanmakta olup, aslında kamu düzenini ilgilendiren bir dava olmasından dolayı ancak bir kez açılabilmektedir. Çünkü … Read more…

İcra Takibi | Cebri İcra | Haciz

İCRA TAKİBİ – CEBRİ İCRA – HACİZ İcra ve İflas Hukuku hem özel hukukun hem de kamu hukukunun özelliklerini taşımakta olup, Cebri İcra Hukuku – Takip Hukuku diye de adlandırılmaktadır. Günümüzde borcunu kendi isteğiyle ödemeyen borçlu, alacaklının başvurması üzerine devletin Cebri icra organları tarafından borcunu ödemeye zorlanabilmektedir. Yani alacaklı kendisi ya da vekil tayin ettiği … Read more…