Deniz Hukuku | Uluslararası Deniz Hukuku

DENİZ HUKUKU Denizlerin ve okyanusların kullanılmasından kaynaklanan sorunlar ve çözümleri ile hukuki olarak ilgilenen hukuk dalı deniz hukukudur. Deniz hukukunun uluslararası hukukun alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Denizlerin ve yine okyanusların sadece ulaşım gayeli olarak değil de ekonomik amaçla da kullanımı nazara alındığında deniz hukuku konularının, sorun ve çözümlerinin kapsamlı olduğu da anlaşılmaktadır. Keza denizlerin devletler … Read more…

Ortaklıklar ve Kooperatif – Adi Şirketler Hukuku

ORTAKLIKLAR  VE  KOOPERATİF – ADİ ŞİRKET   Günümüzde hukuksal bakımdan ortaklık olarak kabul gören ortaklık kavramında, bir araya gelen insanların ilişkilerinde belirli oranda bir sıklık ile ortak amaç türünde belirli olma söz konusudur. Ortaklık çeşitlerini pek çok açıdan değişik şekilde şekillerde sınıflandırmamız mümkündür: Kişi veya sermaye ortaklıkları yada tüzel kişiliğe sahip olan-olamayan ortaklıklar veya üçüncü … Read more…

Kıymetli Evrak | Bono | Çek | Poliçe | Senet

KIYMETLİ  EVRAK – BONO –ÇEK –POLİÇE – SENET Kıymetli evrak Ticaret Kanunumuzda tanımlanmış olup, senede bağlı olan hakkın senetsiz ileri sürülmesi ve devrinin mümkün olmadığı senetlerdir. Dolayısıyla senet ve devredilebilir bir hak (iktisadi bir değer taşıyan) ile sadece senetle beraber devredilebilen bir hak olarak kıymetli evrak unsurlarını belirleyebiliriz. Kıymetli evrak tanımı ile unsurlarından anlaşılacağı üzere; … Read more…

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir. Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; … Read more…

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat | Manevi Tazminat

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI –  MADDİ TAZMİNAT – MANEVİ TAZMİNAT Günümüzde trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle uygulamada çok sık karşılaşılan dava türlerinden biri de trafik kazalarından doğan tazminat davaları olup, maddi ve manevi tazminat talep edilebilen davalardır. Trafik kazalarında ölüm ya da yaralama veyahut da maddi zararla sonuçlanan bir olay söz konusudur. Bir olayın trafik … Read more…

Yaş Tashihi – Yaş Düzeltme Davası

YAŞ TASHİHİ – YAŞ DÜZELTME DAVASI Yaş tashihi yani diğer adıyla yaş düzeltme davaları kamu düzenini ilgilendiren davalardan olup, uygulamada sıkça sorulan ve karşılaşılan davalar arasında yer almaktadır. Zira yaş düzeltme davası ile kişinin yaşının büyültülmesi ya da yaşın küçültülmesi sağlanmakta olup, aslında kamu düzenini ilgilendiren bir dava olmasından dolayı ancak bir kez açılabilmektedir. Çünkü … Read more…

İcra Takibi | Cebri İcra | Haciz

İCRA TAKİBİ – CEBRİ İCRA – HACİZ İcra ve İflas Hukuku hem özel hukukun hem de kamu hukukunun özelliklerini taşımakta olup, Cebri İcra Hukuku – Takip Hukuku diye de adlandırılmaktadır. Günümüzde borcunu kendi isteğiyle ödemeyen borçlu, alacaklının başvurması üzerine devletin Cebri icra organları tarafından borcunu ödemeye zorlanabilmektedir. Yani alacaklı kendisi ya da vekil tayin ettiği … Read more…

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ Anonim Şirketlerde hisse devri şirketin devamı süresince uygulamada sıkça rastlanılan bir konudur. Anonim Şirketlerde hisse devri durumunda herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülüyorsa yine uygulamada hukuki prosedüre çok önem verilmemekte olup, bu durum da ileride ihtilaf ve sorunlara yol açabilmektedir. Hisse devirleri türlerine göre Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde hisse devri … Read more…

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, gerek ülkemizde gerekse dünyada sıkça karşılaşılan ve özellikle ticari hayatta ve ticari ilişkilerde önemli bir sorun teşkil eden bir konudur. Haksız rekabet aslında hukuki aykırı olmayan yani yasal olan normal bir rekabetin suiistimal edilmiş hali olup kötü niyet barındırdığından, haksız fiil oluşturmaktadır. Çünkü aldatıcı olan ve objektif iyi niyet kurallarına uygun … Read more…

Kira Tespit Davası

                                    KİRA  TESPİTİ  DAVASI               Kira tespitine ilişkin uyuşmazlıklar uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardandır. Bu nedenle kira bedelin tespiti için kira tespiti davası açılabilmektedir. Kira tespiti davasını, mal sahibi ya da kiraya veren açabilmektedir. Kira sözleşmesinin bitiminden en geç 15 gün içerisinde ihtarın kiracıya tebliğ edilmiş olması veya dava dilekçesinin aynı süre içerisinde kiracıya … Read more…