Adi Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                       ADİ   ŞİRKET            Adi şirket, tüzel kişiliği bulunmayan bir şirket türüdür. Adi şirketin adi ortaklık, yalın ortaklık gibi değişik isimlerle de ifade edildiğini görmekteyiz. Adi şirketi basit şirket kavramı içerisinde değerlendirmemiz mümkündür. İki yahut daha fazla kişi emeklerini ve/veya sermayelerini birleştirerek iktisadi bir amaç için bir araya gelerek kurdukları birliktelik adi şirket olarak … Read more…

Anonim Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                                                                         ANONİM ŞİRKET              Gerek ticari hayatta gerekse kanunumuzda en çok önem taşıyan ticaret şirketinin anonim şirket olduğunu söylememiz mümkündür. Keza ülke ekonomisi açısından da taşıdığı önem nazara alındığında anonim şirketin önemi daha net anlaşılmaktadır. Anonim şirketin değişen şartlarla, toplumdaki değişiklikler ve gelişmelerle birlikte sürekli kendini yenilemek zorunda olması dinamik bir yapıya sahip olmasıyla … Read more…

Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu – Şirket Avukatı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU – ŞİRKET AVUKATI              Ticaret Kanunumuzda anonim şirketin tanımı yapılmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak anonim şirketin, borçlarından ötürü yalnız malvarlığı ile sorumlu olduğunu belirtebiliriz. Anonim şirkette pay sahipleri ise şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu bulunmaktadırlar. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu, şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğundan farklıdır. Şirket borçlarından … Read more…

Vergi – Vergi Dairesinin Kararının Bozulması Davası – Vergi Affı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

VERGİ – VERGİ DAİRESİNİN KARARININ BOZULMASI DAVASI – VERGİ AFFI              Vergi, kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla devletin kanuna dayalı olarak almış olduğu bir kamu geliridir.             Kanunen vergi ödemekle yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefleri, başka bir deyişle de vergi yükümlüsü ya da vergi borçlusudur.             Vergi hataları söz konusu olduğunda; Vergi Dairesi’nin … Read more…

Ayrılık Davası

                    AYRILIK  DAVASI Ayrılık davası, eşlerden her birinin açabileceği bir dava olup, boşanma sebeplerinden (zina ve akıl hastalığı dışında) birisinin olması durumunda açılan fakat boşanmadan farklı sonuçları olan bir davadır. Ayrılık davasında boşanma kararı verilemez. Ayrılık davasında, eşlerin barışma ihtimalleri güçlü olmalıdır. Ayrılık kararı mahkemece 1 yıldan 3 yıla kadar olan bir süre için verilebilir. Ayrılık … Read more…

Mal Rejimi – Edinilmiş Mallara Katılma – Boşanma

     MAL REJİMİ –  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA – BOŞANMA Ailenin korunması amaç olmakla birlikte,günümüzde boşanmaların artması,evliliklerin uzun süreli olmaması nedeniyle boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak kanuni bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle son yıllarda boşanma ile sonuçlanan evlilik sayısı çok artmış olup, boşanmanın sonuçları bakımından mal rejimlerinin de önemi artmıştır.Bu hususa ilişkin Medeni Kanunumuzda değişiklik yapılarak , eski medeni kanun … Read more…

Davaların Birleştirilmesi – Davaların Tevhidi / Avukat Bedriye İclal Poyraz

   DAVALARIN  BİRLEŞTİRİLMESİ –  DAVALARIN TEVHİDİ              Hukuk mahkemelerinin özel hukuk kapsamındaki tüm yargı faaliyetleri Medeni Usul Hukuku kuralları çerçevesinde düzenlenmiş olup ,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili maddelerinde davaların birleştirilmesine (davaların tevhidine) ilişkin hükümler yer almaktadır.             Davaların birleştirilmesi ; aynı mahkemede görülen davaların aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her safhasında istek halinde veya … Read more…

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma – Ortaklıktan Çıkma -Şirket Avukatlığı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN AYRILMA  – ORTAKLIKTAN  ÇIKMA             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma yani ortaklıktan çıkma konusu şirketler hukukuna ilişkin güncel bir konu olup, uygulamada da sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma – ortaklıktan çıkma bakımından; her ortağın haklı bir sebebe dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına izin verilmesini veya şirketin feshedilmesini mahkemeden taleple isteyebileceğini belirtebiliriz. Limited … Read more…

Tenkis Davası

                                                               TENKİS  DAVASI              Miras hukukumuzda karşılaştığımız dava türlerinden birisi de tenkis davasıdır. Tenkis davasının koşulları Medeni Kanunumuzda belirtilmiştir. Kanunumuzda, mirasçıların saklı paylarının karşılığını alamayınca, mirasbırakanın (murisin) tasarruf edebileceği kısmı aşmış tasarruflarının tenkisini dava edebilecekleri yer almaktadır. Yine kanunumuzda tenkis davasının ne zaman açılabileceği düzenlenmiştir. Tenkis davasını açma hakkının saklı paylarının zedelendiğini mirasçıların öğrenme tarihinden … Read more…

Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

KİRACI TAHLİYESİ  –  İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI Kiracı tahliyesine ilişkin sorunlara uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Kiracı tahliyesi için yani kanunumuzda tahliye davası açabilmek için bazı şartlar öngörülmüştür. Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açarak kiracı tahliyesini sağlamak mümkündür. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kira sözleşmesinin bitiminden itibaren takip eden 1 ay içinde açılmalıdır. Söz konusu süre geçerse kira … Read more…