Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme | Av.Bedriye İclal Poyraz

  ANONİM  ŞİRKETLERDE  ESAS  SÖZLEŞME              Anonim şirketlerde esas sözleşme önemli bir yer tutmaktadır, zira anonim şirketin kurulabilmesi için yazılı bir sözleşme olmalıdır. Anonim şirketlerde esas sözleşme için anonim şirketin anayasası gibidir demek mümkündür. Anonim şirketlerde esas sözleşme, hem ortaklar açısından hem de şirket ile üçüncü kişilerin ilişkileri açısından önemlidir.             Anonim şirketlerde esas sözleşmenin … Read more…

Alacak Davası

ALACAK   DAVASI            Alacak davası, uygulamada sıklıkla açılan dava türlerindendir. Dava yoluyla yani hükmen alacağın borçludan alınabilmesi için alacaklı tarafından açılan dava alacak davasıdır. Alacağın istenebilmesi yani alacak davası açabilmek için borcun ödeme gününün geçmesi, borçlunun mütemerrit olması, borcun ödenmemiş olmasında alacaklının kusurlu bulunmaması lazımdır. Alacak davasında faiz istemek mümkündür. Alacak davasında zamanaşımı süreleri olup, … Read more…

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ              Adli sicil kaydının silinmesi güncel bir konu olup, uygulamada adli sicil kaydının  silinmesi (sabıka kaydının silinmesi) için izlenilen yola ilişkin sorularla sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Kesinleşmiş olan mahkumiyetler adli sicile kaydedilmektedir ve bazı şartların gerçekleşmesi durumunda adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Adli sicildeki bilgilerin yani adli sicil kaydının silinmesine imkan bulunan … Read more…

Nafakanın Arttırılması Davası

NAFAKANIN  ARTIRILMASI   DAVASI Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarında değişiklik ile nafaka borçlusunun gelirinde ya da malvarlığında artma söz konusu olduğu zaman, nafaka alacaklısı nafakanın arttırılması davası açarak mahkemeden nafakanın arttırılmasını talep edebilir. Yani tarafların mali durumlarındaki değişiklik veya hakkaniyetin gerektirdiği haller söz konusu olduğunda nafakanın arttırılması davası açılarak nafaka artırımı talebi kanunen mümkündür. Nafakanın arttırılması davasında tarafların … Read more…

Karşılıksız Çek

  KARŞILIKSIZ ÇEK              Hukukumuzda karşılıksız çek keşide etmek suç olarak düzenlenmiştir. Yani karşılıksız çek keşide eden kişi hakkında aleyhine dava açılabilir. Bu konuda şikayetçinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunması yani başvuru gerekmektedir. Bir çekin karşılıksız çek olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Üzerinde yazılı olan düzenleme tarihine göre çekin kanuni ibraz süresinde ibrazında çekle ilgili olarak karşılıksızdır … Read more…

Evlat Edinme

EVLAT EDİNME Evlat edinme aile hukukunun en güncel konularından olup, Medeni Kanunumuzca düzenlenmiştir. Kanunumuza göre evlat edinme mahkeme kararı ile kurulan bir hısımlıktır. Evlat edinmek isteyen kişi ya da kişiler evlat edinme kararı ile evlat edinebilirler. Evlat edinme kararı evlat edinenin oturma yeri mahkemesinden, birlikte evlat edinme söz konusu ise eşlerden birinin oturma yerindeki Aile … Read more…

Babalık Davası

BABALIK DAVASI Aile hukuku alanında karşılaşılan davalardan birisi de babalık davasıdır. Evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğun babası, çocuğu tanımak istemezse anne tarafından babalık davası açılabilmektedir. Babalık davası ile babanın mahkeme kararı ile yani hükmen belirlenmesi sağlanmaktadır. Babalık davası anne tarafından açılmışsa, çocuğa davada temsil edilebilmesi bakımından bir kayyım atanır. Medeni Kanunumuza göre çocuğun da … Read more…

Kişisel Menfaatler – Şahsi Menfaatler | Av.Bedriye İclal Poyraz

KİŞİSEL MENFAATLER – ŞAHSİ MENFAATLER             Kişisel menfaatler (şahsi menfaatler) şahsa yani kişiliğe bağlı haklardır. Bu hakların yaşamak, hürriyet, ticari itibar, şeref ve namus gibi haklar olduğunu söyleyebiliriz.             Kişisel menfaatlerinden (şahsi menfaatlerinden) birine saldırıda bulunulması durumunda ne yapılabileceği kanunumuzda belirtilmiştir. Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kişi, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilecektir. Devam … Read more…

Adi Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                       ADİ   ŞİRKET            Adi şirket, tüzel kişiliği bulunmayan bir şirket türüdür. Adi şirketin adi ortaklık, yalın ortaklık gibi değişik isimlerle de ifade edildiğini görmekteyiz. Adi şirketi basit şirket kavramı içerisinde değerlendirmemiz mümkündür. İki yahut daha fazla kişi emeklerini ve/veya sermayelerini birleştirerek iktisadi bir amaç için bir araya gelerek kurdukları birliktelik adi şirket olarak … Read more…

Anonim Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                                                                         ANONİM ŞİRKET              Gerek ticari hayatta gerekse kanunumuzda en çok önem taşıyan ticaret şirketinin anonim şirket olduğunu söylememiz mümkündür. Keza ülke ekonomisi açısından da taşıdığı önem nazara alındığında anonim şirketin önemi daha net anlaşılmaktadır. Anonim şirketin değişen şartlarla, toplumdaki değişiklikler ve gelişmelerle birlikte sürekli kendini yenilemek zorunda olması dinamik bir yapıya sahip olmasıyla … Read more…