Kişiliğe Yapılan Saldırıdan Dolayı Tespit Davası

KİŞİLİĞE YAPILAN SALDIRIDAN DOLAYI TESPİT DAVASI              Kişiliğe yapılan saldırıdan dolayı tespit davası açılması mümkündür. Kişisel menfaatleri haksız olarak saldırıya uğrayan kişi bazı şartların varlığı halinde tespit davası açabilmektedir.             Kişiliğe yapılan saldırıdan dolayı tespit davası açabilmek için ; davacı tarafın bu tür menfaatlerinin saldırıya uğramasının imkan dahili olması yeterli olmaktadır.Yani hem bir saldırı tehlikesi … Read more…

Özel Hukuk | Şirketler | Av.Bedriye İclal Poyraz

ÖZEL HUKUK | ŞİRKETLER                     Özel hukuk kapsamında şirketlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Sözleşmeler hukuku borçlar hukukunun önemli konuları arasında olup, şirketler de sözleşmeler hukuku ile ilişkilidir. Zira şirketler bir sözleşme ile kurulmaktadır, buradan yola çıkarak da sözleşmeler hukukunda şirketlerin önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Yine özel hukuk alanında eşya hukuku açısından da şirketlerin ayrı … Read more…

Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu | Şirketler | Av.Bedriye İclal Poyraz

  LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU              Ticari hayatta ve ülkemizde limited şirketlerin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan limited şirketlerde ortakların sorumluluğu da önem taşımaktadır. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu kanunda düzenlenmiştir. Ortakların sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sınırlı bulunmaktadır. Başka bir deyişle limited şirkette her ortak … Read more…

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

  FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA Fiili ayrılık nedeniyle boşanma şartları kanunumuzda düzenlenmiştir. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma için boşanma nedenlerinden herhangi birisiyle açılmış boşanma davasının reddedilmiş olması, bu red kararının kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmiş olması, ortak hayat yeniden kurulamamışsa (evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacaktır)  bu üç yıllık süre bitiminde eşlerden birinin boşanma talebinde bulunması … Read more…

Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme | Av.Bedriye İclal Poyraz

  ANONİM  ŞİRKETLERDE  ESAS  SÖZLEŞME              Anonim şirketlerde esas sözleşme önemli bir yer tutmaktadır, zira anonim şirketin kurulabilmesi için yazılı bir sözleşme olmalıdır. Anonim şirketlerde esas sözleşme için anonim şirketin anayasası gibidir demek mümkündür. Anonim şirketlerde esas sözleşme, hem ortaklar açısından hem de şirket ile üçüncü kişilerin ilişkileri açısından önemlidir.             Anonim şirketlerde esas sözleşmenin … Read more…

Alacak Davası

ALACAK   DAVASI            Alacak davası, uygulamada sıklıkla açılan dava türlerindendir. Dava yoluyla yani hükmen alacağın borçludan alınabilmesi için alacaklı tarafından açılan dava alacak davasıdır. Alacağın istenebilmesi yani alacak davası açabilmek için borcun ödeme gününün geçmesi, borçlunun mütemerrit olması, borcun ödenmemiş olmasında alacaklının kusurlu bulunmaması lazımdır. Alacak davasında faiz istemek mümkündür. Alacak davasında zamanaşımı süreleri olup, … Read more…

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ              Adli sicil kaydının silinmesi güncel bir konu olup, uygulamada adli sicil kaydının  silinmesi (sabıka kaydının silinmesi) için izlenilen yola ilişkin sorularla sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Kesinleşmiş olan mahkumiyetler adli sicile kaydedilmektedir ve bazı şartların gerçekleşmesi durumunda adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Adli sicildeki bilgilerin yani adli sicil kaydının silinmesine imkan bulunan … Read more…

Nafakanın Arttırılması Davası

NAFAKANIN  ARTIRILMASI   DAVASI Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarında değişiklik ile nafaka borçlusunun gelirinde ya da malvarlığında artma söz konusu olduğu zaman, nafaka alacaklısı nafakanın arttırılması davası açarak mahkemeden nafakanın arttırılmasını talep edebilir. Yani tarafların mali durumlarındaki değişiklik veya hakkaniyetin gerektirdiği haller söz konusu olduğunda nafakanın arttırılması davası açılarak nafaka artırımı talebi kanunen mümkündür. Nafakanın arttırılması davasında tarafların … Read more…

Karşılıksız Çek

  KARŞILIKSIZ ÇEK              Hukukumuzda karşılıksız çek keşide etmek suç olarak düzenlenmiştir. Yani karşılıksız çek keşide eden kişi hakkında aleyhine dava açılabilir. Bu konuda şikayetçinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunması yani başvuru gerekmektedir. Bir çekin karşılıksız çek olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Üzerinde yazılı olan düzenleme tarihine göre çekin kanuni ibraz süresinde ibrazında çekle ilgili olarak karşılıksızdır … Read more…

Evlat Edinme

EVLAT EDİNME Evlat edinme aile hukukunun en güncel konularından olup, Medeni Kanunumuzca düzenlenmiştir. Kanunumuza göre evlat edinme mahkeme kararı ile kurulan bir hısımlıktır. Evlat edinmek isteyen kişi ya da kişiler evlat edinme kararı ile evlat edinebilirler. Evlat edinme kararı evlat edinenin oturma yeri mahkemesinden, birlikte evlat edinme söz konusu ise eşlerden birinin oturma yerindeki Aile … Read more…