İşçilik Alacakları |İş Davası

avukat

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/12383

K. 2015/13604

T. 2.7.2015

• ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ÜCRETİ İSTEMİ ( Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerekirken Sadece Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

• AYLIK ÇALIŞMA ÇİZELGELERİ ( Davacının Bazı Genel Tatil Günlerinde Çalışmadığının Anlaşıldığı – İmzası İnkar Edilmemiş Bazı Bordrolarda Davacıya Tatil Ücreti Ödemesi Yapıldığı/Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları Konusunda Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidileceği )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları Ücreti İstemi – Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerekirken Sadece Tanık Beyanlarının Dikkate Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )

• TATİL ÇALIŞMALARI ( İmzası İnkar Edilmemiş Bazı Bordrolarda Davacıya Tatil Ücreti Ödemesi Yapıldığı – Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları Konusunda Aylık Çalışma Çizelgeleri İle Ücret Bordroları Karşılaştırılarak Sonuca Gidileceği )

4857/m.47

2429/m.2

ÖZET : Davacı vekili, davacının fazla mesai yaptığını, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığını, hak ve alacaklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Somut olayda, davacı tanık beyanlarına dayanılarak davacının ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabulüyle yapılan hesaplamaya itibar edilerek karar verilmiştir. Oysa ki dosyada tüm çalışma dönemini kapsamamakla birlikte davacının aylık çalışma çizelgeleri ve aylık ücret bordroları mevcuttur. Bilirkişi aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordrolarını karşılaştırmadan davacı tanık beyanlarına itibarla davacının tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı sonucuna varmıştır. Halbuki aylık çalışma çizelgelerinden davacının bazı genel tatil günlerinde çalışmadığı anlaşılmıştır. Yine imzası inkar edilmemiş bazı bordrolarda davacıya tatil ücreti ödemesi yapıldığı görülmüştür. Bu nedenlerle, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları konusunda aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordroları karşılaştırılarak sonuca gidilmesi gerekirken sadece tanık beyanlarının dikkate alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece yapılacak iş, aylık çalışma çizelgelerine göre, çizelgelerin bulunmadığı dönemlere ilişkin olarak ise tanık beyanlarına göre davacının ulusal bayram ve genel tatil ücretini hesaplattırmak ve bordrolarda genel tatil ücreti tahakkuku olan aylar da dışlanmak suretiyle çıkacak sonuca göre karar vermektir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- )Davacı vekili, davacının fazla mesai yaptığını, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığını, hak ve alacaklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücretlere hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbuçuk günlük Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir

Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal bayram genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

İmzalı ücret bordrolarından, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıt taşımaması durumunda dahi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yapıldığını yazılı delille kanıtlaması imkân dahilindedir.

Dairemizce ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, taktiri indirim yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Somut olayda, davacı tanık beyanlarına dayanılarak davacının ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabulüyle yapılan hesaplamaya itibar edilerek karar verilmiştir. Oysa ki dosyada tüm çalışma dönemini kapsamamakla birlikte davacının aylık çalışma çizelgeleri ve aylık ücret bordroları mevcuttur. Bilirkişi aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordrolarını karşılaştırmadan davacı tanık beyanlarına itibarla davacının tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı sonucuna varmıştır. Halbuki aylık çalışma çizelgelerinden davacının bazı genel tatil günlerinde çalışmadığı anlaşılmıştır. Yine imzası inkar edilmemiş bazı bordrolarda davacıya tatil ücreti ödemesi yapıldığı görülmüştür. Bu nedenlerle, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları konusunda aylık çalışma çizelgeleri ile ücret bordroları karşılaştırılarak sonuca gidilmesi gerekirken sadece tanık beyanlarının dikkate alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece yapılacak iş, aylık çalışma çizelgelerine göre, çizelgelerin bulunmadığı dönemlere ilişkin olarak ise tanık beyanlarına göre davacının ulusal bayram ve genel tatil ücretini hesaplattırmak ve bordrolarda genel tatil ücreti tahakkuku olan aylar da dışlanmak suretiyle çıkacak sonuca göre karar vermektir. Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin eksik araştırma ve hatalı değerlendirme sonucu genel tatil ücreti talebinin kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 02.07.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın