HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/23802 K. 2012/17576 T. 12.7.2012 • ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ ( İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği ) • İŞLENEN FİİLİN AĞIRLIĞIYLA ORANTILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ ( Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Gereğince – Emekli Olması ve Aylık Gelirine Göre Hapis […]

Yorumlar »

Senette Sahtecilik

Senette Sahtecilik

  T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2011/13088 K. 2012/10063 T. 30.5.2012 • SAHTECİLİK (Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Yasal Unsurları Taşımayan Bir Kambiyo Senedinde Sahtecilik Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı) • KEŞİDE YERİ (Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Başka Yerleşim Yerlerini Çağrıştırmayacak Biçimde Açık Net ve Herkes Tarafından Anlaşılabilir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Senedi […]

Yorumlar »

Denetimli Serbestlik Tedbiri

Denetimli Serbestlik Tedbiri

  T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2011/25251 K. 2012/12909 T. 3.7.2012 • KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMA KABUL ETME VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına İlişkin Kararın İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu ) • TEDAVİ VE/VEYA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya […]

Yorumlar »

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2012/4264 K. 2012/10274 T. 1.10.2012 • MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Savunmasında Haczedilen Televizyonun Evinde Bulunduğunu Beyan Etmesi Karşısında Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı Taksirle Kaybolmasına veya Bozulmasına Neden Olup Olmadığı Araştırılacağı ) • TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUF ( Böyle Bir Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı […]

Yorumlar »

Bandrolsüz Eser Satmak

Bandrolsüz Eser Satmak

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2012/6332 K. 2012/23514 T. 17.9.2012 • BANDROLSÜZ ESER SATMAK ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açıldığı – Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi ve Doğrudan Adli Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu ) • FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA CEZA ( İşyerinde Bandrolsüz Eser Satarken […]

Yorumlar »

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

  T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2009/80 K. 2012/8470 T. 25.4.2012 • HIRSIZLIK (Sanığın Kimlik Sorulması Üzerine Mağdura Ait Cep Telefonunu Suçtan Kurtulmak İçin Atıp Kaçtığı Olayda Yasal Manadaki Etkin Pişmanlık Koşullarının Bulunmadığı) • TEKERRÜR (Yanılgılı Uygulama Sebebiyle Ortaya Çıkan Sonuçtan Sanığın İkinci Kez Yararlandırılmasının Hakkaniyete Aykırı Sonuçlar Doğmasına Adalet ve Eşitlik İlkelerinin Zedelenmesine […]

Yorumlar »

Basit Yaralama | Sanığın Gıyabında Verilen Karar

Basit Yaralama | Sanığın Gıyabında Verilen Karar

T.C. YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2011/36864 K. 2012/27450 T. 28.6.2012 • BASİT YARALAMA ( Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan İlamın Karar Yerinde Gösterilmediği – Sanığın Sabıkasında Yer Alan İlamlardan Bir Kısmının Sonradan Suç Olmaktan Çıkarılmış Fiile İlişkin Olması ve Diğer Kısmının Kesin Nitelikte Olması Sebebiyle Tekerrüre Esas Alınamayacaklarının Gözetileceği ) • SANIĞIN GIYABINDA VERİLEN […]

Yorumlar »

Denetim Süresi İçinde Kasten İşlenen Suç

Denetim Süresi İçinde Kasten İşlenen Suç

  T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2012/16089 K. 2012/18454 T. 10.7.2012 • DENETİM SÜRESİ İÇERİSİNDE KASTEN İŞLENEN SUÇ (Daha Önce Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması ve Koşulları Bulunduğu Takdirde Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi İle Cezanın Ertelenmesi Gerekip Gerekmediği Tartışılacağı) • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KALDIRILMASI (Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasten İşlediği Suç […]

Yorumlar »

Öldürmeye Teşebbüs

Öldürmeye Teşebbüs

  T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2012/1119 K. 2012/4263 T. 25.5.2012 • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS (Darbe Sayısı Hedef Alınan Bölgelerin ve Yaraların Niteliği ve Engel Durum Nedeniyle Eylemin Sürdürülememesi Birlikte Değerlendirildiğinde Suçun Oluştuğu) • KASTEN YARALAMA (Sanığın Olayda Kullanılan ve Öldürmeye Elverişli Olan Falçata İle Olay Yerine Gelmesi ve Mağdurenin Yere Düşmesi Nedeniyle Amacına […]

Yorumlar »

Çocuk Kaçırma

Çocuk Kaçırma

  KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar