0 216 348 58 68 - 0 532 782 20 53

Etiket: tazminat avukatı

Tazminat Davası

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5647 K. 2015/1253 T. 2.2.2015 • HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği ) • […]

Yorumlar »

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun […]

Yorumlar »

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11588 K. 2014/15127 T. 2.10.2014 • İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Rücuen Alacak İstemi – Sözleşmenin Anılan Maddesindeki İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirildiği İddia ve İspat Olunmadığı Gibi Mahkemece Bu Yükümlülüğe Uyulmamasının Sonuçlarının Değerlendirilmemesinin Doğru Olmadığı ) • RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi – Davacı Tarafından Yapılan […]

Yorumlar »

Manevi Tazminat | Komşuya Verilen Zarar

Manevi Tazminat | Komşuya Verilen Zarar

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1997/9037 K. 1998/317 T. 10.2.1998 • MANEVİ TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkı Kullanılırken Komşuya Verilen Zarardan Mesuliyet ) • MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Komşuya Verilen Zarardan Sorumluluk ) • KOMŞUYA VERİLEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Mülkiyet Hakkının Kullanılması ) • TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkının Kullanılmasında Komşuya Verilen Rahatsızlıktan Dolayı ) […]

Yorumlar »

Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12617 K. 2014/11090 T. 10.7.2014 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasına Dayalı – Bariyer Sistemindeki Gerekli Bakım ve Düzenlemeyi Yapmayan Büyükşehir Belediyesi Aleyhine Hizmet Kusuruna Dayanılarak Dava Açıldığından Mahkemece Adli Yargının Yargı Yolu Bakımından Görevsiz Bulunması Sebebiyle Davalı Yönünden Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği ) • TRAFİK KAZASI […]

Yorumlar »

Ücret Tespiti Davası

Ücret Tespiti Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/9256 K. 2014/14051 T. 17.6.2014 • ÜCRET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Yurt Dışındaki Çalışmalarının Farklı Sicil Numaralı İşyerlerinden Kuruma Bildirilmiş Olduğu/Topluluk Sözleşmesi Kapsamında Sözleşmede Belirtilen Ücretle Çalıştığının Bildirildiği – Belirli Tarihler İçin İmzalı Ücret Bordrolarının Bulunduğu/Eksik İncelemeden Söz Edilemeyeceği ) • EKSİK İNCELEME ( Ücret Tespiti Davası/Davacının Yurt Dışındaki […]

Yorumlar »

Rücuen Tazminat | Tazminat Davası

Rücuen Tazminat | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/17-499 K. 2011/557 T. 28.9.2011 • RÜCUEN TAZMİNAT (Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle Bağlantısının Olmasına Özel İzinle Girilmesinin Özel Güvenliğinin Olmasının KTK’nun 2. Md.sinin Uygulanmasına Engel Bulunmadığı) • TRAFİK KAZASI (Rücuen Tazminat – Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle […]

Yorumlar »

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil […]

Yorumlar »

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11075 K. 2011/12684 T. 29.11.2011 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının 21 Adet Tanık Gösterdiği – Davacıdan Gösterdiği Tanıklar İçinden Dava Dilekçesindeki Farklı Olguları İspata Yönelik Bilgisi Olanların İsimleri Sorularak Bu Tanıklar Dinlendikten Sonra Bir Karar Verileceği ) • TANIK DELİLİ ( Davacının 21 Adet Tanık Göstermesi […]

Yorumlar »

Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

    T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15234 K. 2012/249 T. 16.1.2012 • NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış […]

Yorumlar »

 

Sayfa 112

 

Makale Arama